Важне вести
Почетна / Вести / ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

На основу члана II Решења о именовању чланова Савета за здравље општине Бољевац („Службени лист Општине Бољевац”, бр. 20/2016 и 37-1/17) Савет за здравље општине Бољевац на седници одржаној 27.12.2017. године, доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Члан 1.

            Овим Пословником се, на основу члана 15. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), члана 42. Закона правима пацијената („Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/14, 96/15, 106/15) као и у складу са Одлуком о организовању, финансиранју и условима рада саветника за заштиту пацијената и Савета за здравље (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 10/2013, 23/2015, 25/2015 и 36/2017), уређује начин рада Савета за здравље општине Бољевац (у даљем тексту: Савет), а посебно:

 1. образовање Савета,
 2. надлежности Савета,
 3. права и дужности председника, заменика председника и чланова Савета и начин остваривања истих,
 4. врста аката и поступак њиховог доношења,
 5. радна тела Савета,
 6. избор и разрешење чланова, председника и заменика радних тела Савета,
 7. сазивање и ток седница Савета,
 8. поступак по приговору о повреди појединачних права пацијената,
 9. разматрање извештаја саветника за заштиту права пацијената,
 10. извештавање о раду Савета за здравље, а посебно у у области заштите права пацијената,
 11. јавност рада Савета,
 12. обављање стручних, административних и других послова за Савет.

I ОБРАЗОВАЊЕ САВЕТА

Члан 2.

            Председника, заменика председника и чланове Савета именује и разрешава Општинско веће Општине Бољевац.

II НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА

Члан 3.

            Савет обавља послове прописане чланом 15. став 2. Законом о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), чланом 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, бр. 45/2013) и чланом 5. Одлуке о организовању, финансиранју и условима рада саветника за заштиту пацијената и Савета за здравље (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 10/2013, 23/2015, 25/2015 и 36/2017).

 

III ПРАВА И ДРУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА

Члан 4.

            Председник Савета:

 1. представља и заступа Савет,
 2. сазива конститутивну седницу Савета,
 3. сазива седнице Савета, предлаже дневни ред, председава седницама Савета и потписује одлуке Савета,
 4. стара се о извршавању одлука Савета,
 5. сарађује с органима општине, управом општине, посебно саветником за заштиту права пацијената, Републичким фондом за здравствено осигурање и другим телима из подручја везаних за области јавног здравља и заштите права пацијента,
 6. тражи податке и обавештења од органа и општинске управе, потребне за рад Савета,
 7. информише јавност о раду Савета,
 8. стара се о подизању нивоа информисаности јавности о правима пацијената и едукацији пацијената о прописима у областима заштите права пацијената, здравствене заштите и јавног здравља,
 9. предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине унапређења рада саветника за заштиту права пацијената и стара се о имплементацији,
 10. предлаже мере у области деловања јавног здравља на нивоу општине,
 11. овлашћује заменика председника или члана Савета за предузимање одређених радњи из надлежности Савета. (нпр. учествовање у изради планова и програма, плана јавног здравља на нивоу општине и др.),
 12. иницира код надлежног органа разрешење члана Савета из разлога нередовног присуства седницама Савета или из другог оправданог разлога (непоштовање основних принципа рада Савета и сл.),
 13. обавља и друге послове које му повери Савет.

Председник Савета за свој рад одговара Савету и Скупштини општине Бољевац.

Члан 5.

            Заменик председника Савета замењује председника Савета у случају његове спречености или одсутности и обавља послове из делокруга председника Савета које му повери председник Савета.

 

Члан 6.

            Члан Савета има права и дужности:

 1. да присуствује седницама Савета и радних тела којих је члан и да учествовује у њиховом раду;
 2. да предлаже Савету разматрање појединих питања из његовог делокруга;
 3. да расправља и изјашњава се о сваком питању које је на дневном реду Савета и о њему одлучује;
 4. да предлаже доношење закључка, препорука, мишљења, односно предлога мера из делокруга Савета;
 5. да буде биран и прихвати избор у раднe групе/стручне тимове Савета;
 6. доприноси подизању нивоа информисаности јавности о правима пацијената;
 7. предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине унапређења рада саветника за заштиту права пацијената и стара се о имплементацији;
 8. предлаже мере у области деловања јавног здравља на нивоу општине.

Члан 7.

            Члан Савета има право да од предлагача тражи обавештење о темама које су на дневном реду седнице и друга обавештења која су му потребна као члану Савета.

Обавештења у вези са темом, члан Савета може тражити и од председника Савета, ако је савет надлежан за тему која је на дневном реду седнице Савета.

IV АКТА САВЕТА

Члан 8.

            Савет доноси Пословник о раду и Годишњи план рада савета.

Пословник о раду и Годишњи план рада савета објављују се на огласној табли и на сајту Општине Бољевац.

Савет доноси предлог плана јавног здравља на локалном нивоу, који усваја Скупштина  Општине Бољевац и прати његово спровођење кроз посебне програме из области јавног здравља.

Члан 9.

            Савет за здравље у вршењу послова из своје надлежности доноси закључке, препоруке, мишљења.

Право подношења предлога аката има сваки члан Савета, ако овим пословником није друкчије одређено.

Предлог се подноси председнику Савета у писаном облику.

Члан 10.

            Председник Савета потписује акта које Савет доноси, осим предлога плана јавног здравља на нивоу општине и одлука од јавног интереса за све грађане које потписују сви чланови Савета који су учествовали у њиховом доношењу, осим ако нису изузели своје мишљење.

V СЕДНИЦЕ САВЕТА

Члан 11.

            Седнице Савета сазива председник Савета најмање једанпут у 3 месеца, а уколико за то постоји потреба и чешће, пре свега због приговора поднетих Савету за здравље, у ком случају се седница Савета заказује у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Позив за седницу доставља се члановима Савета накасније пет дана пре одржавања седнице.

На седнице Савета могу се позвати стручњаци из појединих подручја везаних за јавно здравље и бригу о здрављу, као и друге особе које одреди председник Савета.

Уз позив за седницу доставља се предлог дневног реда, материјал о којем ће се водити расправа и записник са претходне седнице.

У случају хитности (ванредна ситуација и др.) председник Савета може сазвати ванредну седницу уз доставу предлога дневног рада. У случају заказивања ванредне седнице рок из става 2. овог члана не важи.

Ако постоји потреба за хитним доношењем одлуке из делокруга надлежности Савета, или када за то по оцени председника Савета, постоје други посебни и оправдани разлози, Савет може донети одлуку и без одржавања седнице, телефонским путем тзв. телефонска седница Савета за здравље.

У случају из става 6. овог члана обавештавају се чланови Савета о потреби доношења одређене одлуке без одржавања седнице и утврђује да ли су чланови Савета сагласни да се одлука донесе на тај начин. Ако се сви чланови Савета не противе доношењу одлуке без одржавања седнице Савета, сваки члан гласа да ли је „за”, „против” или се „уздржава” од гласања. Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала већина чланова Савета. Одлука „за” , „против” или „уздржавање” од гласања предлога одлуке доставља се путем и-мејла или СМС поруке односно саопштава у телефонском контакту, о чему се сачињава записник.

На телефонској седници не могу бити донета следећа акта: пословник Савета за здравље, годишњи програм рада Савета за здравље, извештаји о раду Савета за здравље, предлог плана јавног здравља на нивоу општине и одлука по приговору о повреди појединачних права пацијента. Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала већина чланова Савета.

Члан 12.

            Пре утврђивања дневног реда прихвата се записник претходне седнице Савета.

Дневни ред седнице Савета предлаже председник Савета.

Члан 13.

            Седници Савета председава председник Савета, а у случају његове одсутности или спречености заменик председника Савета.

У раду Савета могу учествовати, без права гласа, стручњаци из појединих подручја везаних за области заштите права пацијента и јавног здравља и друге особе које су позване на седницу Савета.

Председник Савета даје и одузима реч члановима Савета и другим учесницима, редоследом којим су се пријавили, при чему првенство има члан Савета.

Ради делотворнијег рада на седници, учесник треба да говори кратко и у вези с предметом расправе, не понављајући оно што је већ речено.

Ред на седници Савета одржава председник Савета.

Члан 14.

            Савет може одлучивати ако је седници присутна већина чланова Савета, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако овим пословником није друкчије одређено.

Савет већином гласова свих чланова Савета одлучује о:

 1. доношењу Пословника Савета,
 2. приговору о повреди појединачних права пацијената,
 3. извештајима саветника за заштиту права пацијената,
 4. предлогу плана јавног здравља на нивоу општине,
 5. годишњем програму рада Савета,
 6. годишњим Извештајима о раду Савета.

О сваком питању на дневном реду Савет одлучује након расправе.

Члан 15.

            Савет по правилу одлучује јавним гласањем чланова, дизањем руку чланова Савета, који се изјашњавају „за” предлог, „против” предлога или се „уздржавају” од гласања.

Члан 16.

            О раду на седници Савета води се записник, који потписују председник Савета и записничар.

Члан 17.

            Записник садржи: редни број седнице; време и место одржавања седнице: имена присутних и одсутних чланова Савета; имена и дужности других присутних. дневни ред седнице, приказ тока седнице с називима предлога о којима се расправљало и одлучивало; имена учесника, резултат гласања о сваком поједином предлогу и називе аката који су донети на седници.

Члан 18.

            О присуствовању чланова Савета седницама Савета води се евиденција.

VI РАДНА ТЕЛА САВЕТА

Члан 19.

            Савет може образовати сталне и повремене раднe групе, односно стручне тимове за ужа подручја деловања.

Актом о образовању радног тела одређују се назив, састав и делокруг радног тела.

Стална радна тела Савета разматрају предлоге аката, те друга питања која су на дневном реду Савета и о њима дају мишљења и предлоге.

Повремена радна тела оснивају се ради разматрања или стручне обраде појединог питања, односно израде предлога поједине одлуке.

О присуствовању чланова радних тела седници води се евиденција.

 

VII ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ О ПОВРЕДИ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Члан 20.

            Савет за здравље обезбеђује заштиту права пацијената поступајући по приговору пацијента или његовог законског заступника о повреди појединачних права (у даљем тексту: приговор), када је подносилац приговора незадовољан извештајем саветника за заштиту права пацијената.

Поступак по приговору је хитан.

У разматрању приговора Савет утврђује чињенице и околности које су у вези са наводима из приговора, тако што пре одржавања седнице председник Савета, односно члан Савета кога он овласти прибавља све информације потребне за одлучивање по приговору, омогућава се свим странама да изнесу свој став и мишљење о предметном приговору, омогућава се саветнику пацијента да образложи свој поступак утврђивања чињеница и околности, као и донети закључак о неоснованости приговора, врши се увид у документацију из предмета саветника за заштиту права пацијената и траже се од здравствене установе, Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства здравља додатне информације, обавештења и подаци.

Од одлучивања по приговору изузет је представник здравствене установе, односно другог правног лица на које се приговор односи. Такође, изузет је од одлучивања и члан Савета, односно председник Савета и његов заменик ако је са подносиоцем приговора или са лицем на које се приговор односи крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена закључно, брачни друг или тазбински сродник до другог степена закључно, чак и онда кад је брак престао, односно уколико је у односу стараоца, усвојиоца, усвојеника или хранитеља.

Одлуку по приговору Савет, по правилу, доноси у року од 30 дана од дана пријема приговора, односно у сложенијим предметима када је потребно тражи од здравствене установе, Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства здравља додатне информације, обавештења и податке, у року од 60 дана од дана пријема приговора.

Одлука Савета по приговору доставља се пацијенту, односно подносиоцу приговора, директору здравствене установе, оснивачу приватне праксе и одговорном лицу високошколске установе која обавља здравствену делатност и другог правног лица које обавља одређене послове здравствене делатности, уколико се приговор односио на тај облик здравствене службе.

Савет за здравље је обавезан да се у поступку по приговору придржава прописа којима се уређује заштита података о личности.

VIII РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Члан 21.

            Савет за здравље разматра тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје о раду саветника за заштиту права пацијената.

Уколико саветник пацијента не испуњава дужност достављања извештаја, Савет га упозорава на прописану обавезу.

Приликом разматрања извештаја Савет за здравље може тражити од саветника за заштиту права пацијената додатне информације и објашњења.

Савет за здравље ће приликом давања мишљења о раду саветника за заштиту права пацијената изнети општу оцену његовог рада са становишта заштите права пацијената, са посебним нагласком на предузетим мерама заштите права пацијената деце и лица са сметњама у развоју као и особа са менталним сметњама, општу оцену рада са становишта примене прописа, уочене пропусте и препоруке за његово отклањање, а такође ће предложити мере за унапређење заштите права пацијената.

IX ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ

Члан 22.

            Савет за здравље доставља једном годишње извештај о раду у делу заштите права пацијента Скупштини Општине Бољевац и министарству надлежном за послове здравља (здравствена инспекција).

Извештај садржи нарочито број и структуру приговора (уколико је повређено више права пацијената свако право се посебно евидентира), општу оцену рада пружаоца здравствених услуга за које се водио поступк по приговору са становишта примене прописа у раду, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање, као и критике и похвале. Пожељно је да Извештај садржи и податке о заштити права осигураника Републичког фонда за здравствено осигурање за филијалу Зајечар – испостава Бољевац, као и податке здравствених установа које су имале притужбе-приговоре пацијента.

Извештај може садржати делове о стању у области заштите права пацијената деце и лица са сметњама у развоју, као и особа са менталним сметњама.

У циљу информисања и остваривања потребне сарадње, као и унапређења заштите права пацијената Извештај из став 1 овог члана доставља се Заштитнику грађана.

Савет о свом раду у областима деловања јавног здравља редовно, а обавезно једном годишње, доставља извештај о раду и предузетим мерама Скупштини општине Бољевац.

Годишњи Извештаји из става 1. и става 5. овог члана достављају се надлежним органима најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину.

Извештаји могу да садрже иницијативу за измену или доношење појединих прописа.

X ЈАВНОСТ РАДА

Члан 23.

            Рад Савета је јаван, осим у делу када одлучује о приговорима пацијената из разлога заштите података о личности.

Представници средстава јавног информисања имају право пратити рад Савета, а ради потпунијег и тачнијег информисања јавности о раду Савета, могу се давати службене изјаве и одржавати конференције за новинаре. Извештаји о раду и активности Савета за здравље доступни су и постављају се на званичну интерент презентацију општине.

Службене изјаве о раду Савета даје председник Савета или члан Савета кога он овласти.

XI СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ ПОСЛОВИ

Члан 24.

            Стручне, административне, техничке и друге послове за Савет обавља Општинска управа Општине Бољевац.

Члан 25.

            Овај Пословник ступа на снагу осмог дана након објављивања на огласној табли општине Бољевац.

Овај Пословник објавити на сајту Општине Бољевац.

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

 

У Бољевцу, 27.12.2017. године

Број: 06-160/2017-II/3

ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Стојиљковић, с. р.

Препоручујемо

СУСРЕТИ СЕЛА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 2018.

Традиционална манифестација „Сусрети села општине Бољевац“, ове године се наставља представљањем десет сеоских фолклорних ансамбала …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *