Важне вести

Одјава возила

За одјаву возила потребно је приложити следећа документа:

попуњен образац захтева (регистрациони лист),
саобраћајну дозволу,
регистарске таблице,
доказ о уплаћеној надокнади и то:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 610,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број:56-014