Важне вести
Почетна / Захтеви

Захтеви

Матична служба
– Уверење о држављанству
– Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих
– Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних
– Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
– Захтев за накнадни упис лица рођених у местима бивше Југословенске републике
– Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању

Одељење за привреду и пољопривреду
– Захтев за промену намене пољопривредног земљишта

Одељење за урбанизам и грађевинарство
– Обједињена процедура

Послови за заштиту животне средине

– Захтев за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја пројекта на животну средину
– Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину
– Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну средину
– Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију процене утицаја пројекта на животну средину
– Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА
– ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И / ИЛИ ТРАНСПОРТ ОТПАДА
– ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
– Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања Пројекта на животну средину
– Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
– Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину