Важне вести
Почетна / Е-управа / Возачка дозвола / Издавање дозволе за возача инструктора

Издавање дозволе за возача инструктора

За издавање дозволе за возача инструктора потребно је приложити следећа документа:

читко попуњен образац захтева ,
уверење о положеном испиту за возача инструктора,
важећу личну карту,
уверење о здравстевној способности за возача инструктора (лекарско уверење),
две фотографије, величине 3,5џ3,0цм,
доказ о уплаћеним надокнадама и то:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 900,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014