Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила

Регистрација возила

РЕГИСТРАЦИЈА МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА

Моторна и прикључна возила која учествују у саобраћају на путу морају бити регистрована.

Власник возила (правно или физичко лице) има право и обавезу да возило које користи у саобраћају региструје ако испуњава прописане услове.

Да би оставарио право на регистрацију возила, власник возила надлежном органу подноси захтев за регистрацију.

Послови регистрације возила су послови државне управе које обавља Министарство унутрашњих послова. Решавајући у управним стварима регистрације возила, овлашћена лица у оквиру надлежности Министарства, примењују прописе о регистрацији возила и на основу утврђених чињеница и других околности као и на основу оцене приложених доказа, одлучују о праву на регистрацију возила. По пријему захтева за регистрацију возила, односно захтева за продужење важења регистрације, надлежни орган утврђује да ли возило може бити регистровано и према резултату налаза региструје возило или решењем одбија захтев за његову регистрацију.

Возила се региструју уписом регистарске ознаке и одређених података о возилу и власнику у евиденције о регистрованим возилима. За регистровано возило издаје се саобраћајна дозвола и регистарске таблице. Саобраћајна дозвола је исправа којом се доказује да возило испуњава прописане услове за безбедно учествовање у саобраћају, а у правном смислу представља решење које је донео надлежни орган и којим се власнику возила признаје право на регистрацију возила.

Саобраћајна дозвола издаје се са роком важења од једне године. Захтев за продужење регистрације возила подноси власник возила пре истека важења саобраћајне дозволе. У саобраћају на путу сме да учествује моторно или прикључно возило само за време важења саобраћајне дозволе издате за то возило. Кад управља моторним или моторним и прикључним возилом, возач мора да има код себе важећу саобраћајну дозволу издату за та возила и дужан је да исту покаже на захтев овлашћеног лица.

Подношење захтева за регистрацију возила

• Захтев за регистрацију возила подноси се Министарству унутрашњих послова Републике Србије (Полицијској управи или полицијској станици) на чијој територији власник возила има пребивалиште или седиште.

Возило се региструје на име власника возила. Захтев за регистрацију возила може поднети власник возила или лице коме је власник дао пуномоћ за подношење захтева за регистрацију. Потпис власника на пуномоћи мора бити оверен од стране надлежног суда или органа управе.

Начини регистрације возила

Власник возила надлежном органу може поднети захтев за:

прву регистрацију возила
поновну регистрацију
продужење регистрације
привремену регистрацију
промену имаоца возила
промену података о имаоцу возила
промену техничких података о возилу
промену регистарских таблица
промену пребивалишта-адресе
ођаву возила
• Захтев се подноси на прописаном обрасцу БС-1.01 – регистрациони лист возила на моторни погон – прикључног возила који може да се набави у слободној продаји код овлашћених организација за технички преглед возила, организација Ауто-Мото Савеза Србије, књижарама и сл.

Случајеви у којима возило неће бити регистровано ако:

не постоје одговарајући докази о пореклу односно власништву возила и пореклу мотора и шасије који су накнадно уграђени;
није дозвољено да саобраћа на путевима Србије или ако се по републичким, односно покрајинским прописима не може регистровати, односно користити;
ако нису извршене обавезе прописане законом и другим прописима донесеним на основу закона (ако није извршено обавезно осигурање и ако нису плаћени царина, порез на промет, такса и друге обавезе у вези са регистрацијом возила);
ако не постоји доказ о техничкој исправности возила и уверење о извршеном испитивању за возило које је појединачно произведено или преправљено;
ако има уређаје или обележја возила органа унутрашњих послова или Војске Србије и а намена му је промењена.
Прва регистрација возила

Првом регистрацијом возила сматра се:

регистрација новог возила увезеног из иностранства,
регистрација коришћеног моторног возила увезеног из иностранства (дозвољен је увоз коришћених моторних возила до три године старости),
регистрација новог возила домаће производње.
Захтев за регистрацију возила које се први пут региструје власник подноси на прописаном обрасцу регистрационог листа БС -1.01. Подаци у регистрационом листу се уносе штампаним словима или писаћом машином, а регистрациони лист се у целости попуњава ако се ради о првој регистрацији возила, поновној регистрацији, привременој регистрацији, промени имаоца возила (ако се возило купује ван подручја Републике Србије) промени пребивалишта (ако ималац возила долази са територије ван подручја Републике Србије).

Власник возила попуњава групу података под бр.3 регистрационог листа (подаци о имаоцу возила) и групу података под бр.4 регистрационог листа (подаци који се односе на захтев).

Податке о возилу и техничком прегледу возила попуњава организација овлашћена за технички преглед возила, а остале податке у регистрационом листу орган унутрашњих послова који региструје возило. Уз захтев за прву регистрацију возила власник прилаже:

1. одговарајући доказ о власништву возила

рачун произвођача или продавца (за ново возило);
правоснажно судско решење о наслеђивању;
уговор о поклону;
2. код увоза коришћеног моторног возила инострану саобраћајну дозволу (колску књижицу, власничку дозволу) са преводом;

инострани уговор о продаји возила са преводом ако инострана саобраћајна дозвола не гласи на подносиоца захтева за регистрацију возила (мора постојати правни континуитет између последњег власника по иностраној саобраћајној дозволи и лица које увози возило). Ако је уговор закључен у Србији мора бити оверен од стране суда или органа управе, а ако се продаје преко комисионара потпис уговора и рачун оверава комисионар;
иностране регистарске таблице, а ако су те таблице враћене то мора бити потврђено у иностраној саобраћајној дозволи;
3. доказ о техничкој исправности возила

Овлашћена организација за технички преглед возила оверава техничку исправност возила у рубрици 2. регистрационог листа (подаци о техничком прегледу). Доказ о техничкој исправност возила не сме бити старији од 30 дана. Та организација попуњава и групу податка под бр. 1 регистрационог листа (подаци о возилу) и оверава тачност уписаних података.

4. доказ о извршеним обавезама у вези са регистрацијом возила

– доказ о плаћеној царини за увоз возила – јединствена царинска исправа (ЈЦИ)

Царински прописи дозвољавају увоз из иностранства коришћеног моторног возила које није старије од три године.

– доказ о плаћеном порезу на додату вредност, порезу на поклон и наслеђе или порезу на пренос апсолутних права
– доказ о плаћеном порезу на употребу моторних возила (плаћа се код регистрације, продужења регистрације и замене регистарских таблица моторних возила и то: путничких аутомобила, комби возила и мотоцикала према радној запремнини мотора.
– доказ о плаћеном порезу за путничке аутомобиле, комби возила и мотоцикле према радној запремини мотора – (ПДФ верзија, Њорд верзија).

5. доказ о обавезном осигурању возила
Полиса обавезног осигурања од аутоодговорности

Власник, односно корисник моторног и прикључног возила дужан је да закључи уговор о осигурању од одговорности за штету коју употребом моторног возила причини трећим лицима услед смрти, повреде тела, нарушавања здравља, уништења или оштећења ствари, осим за штету на стварима које је примио на превоз (осигурање од аутоодговорности). Уговор о осигурању закључује са овлашћеном организацијом за осигурање. Регистрација моторног и прикључног возила и издавање пробних таблица може се извршити тек када се надлежном органу за регистрацију возила поднесе доказ о закљученом уговору о осигурању (полиса осигурања). Ако се у току трајања осигурања промени власник, односно корисник моторног возила права и обавезе из уговора о осигурању од аутоодговорности прелазе на новог власника и трају до истека текућег периода осигурања.
Полиса обавезног осигурања путника од последица несрећног случаја

Власници аутобуса којима се обавља јавни превоз у градском, међуградском и међународном линијском и ванлинијском саобраћају, путничких такси аутомобила и „рент-а-кар“ возила, аутобуса којима се обавља превоз запослених на посао и с посла и аубоуса за превоз туриста дужни су да са овлашћеном организацијом за осигурање закључе уговор о осигурању путника од несрећног случаја, и да уз захтев за регистрацију таквог возила приложе полису осигурања као доказ о закљученом уговору.

6. доказ о уплати таксе и других прописаних обавеза

Износи такси и других обавеза који се плаћају приликом регистрације возила повремено се мењају, а колико у конкретном случају износе, може се сазнати код органа унутрашњих послова који је надлежан за регистрацију возила.
Републичке административне таксе која се плаћа за захтев за регистрацију возила и за издавање саобраћајне дозволе а чији су износи прописани Законом о административним таксама.
Накнаде за путеве прописне Одлуком о висини накнаде која се плаћа за друмска возила
комуналне таксе (ако је општина Одлуком о локалним комуналним таксама прописала комуналну таксу за држање моторних и прикључних возила)
накнаде за регистарске таблице и саобраћајну дозволу чију висину решењем одређује МУП Републике Србије
премије обавезног осигурања возила (оверени вирмански налог о извршеној уплати трошкова обавезног осигурања од аутоодговорности) ако је возило појединачно произведено или преправљено. За испитивање возила која се серијски или појединачно прозводе или преправљају овлашћени су Машински факултет у Београду, Институт за нуклеарне науке „Винча“ из Београда, Машински факултети у Нишу, Крагујевцу и Приштини и Факултет техничких наука у Новом Саду.

7. доказ о истоветности

Власник возила који подноси захтев за регистрацију возила дужан је да се легитимише личном картом. Ако у име и за рачун власника захтев за регистрацију подноси пуномоћник исти прилаже оверену пуномоћ и своју личну карту. Правно лице – власник возила прилаже уз захтев за регистрацију обавештење о сврставању које издаје Републички завод за статистику.

Поновна регистрација возила

Поновна регистрација возила је регистрација возила које је већ било регистровано у Републици Србији, али је брисано из евиденције регистрованих возила због тога што регистрација возила није продужена у року од 30 дана од дана истека важења саобраћајне дозволе.

Захтев за поновну регистрацију возила подноси власник возила на прописаном обрасцу и уз захтев се прилажу сви докази који су иначе потребни за прву регистрацију возила, а као доказ о власништву прилаже се:
саобраћајна дозвола возила са констатацијом да су регистарске таблице враћене органу унутрашњих послова који их је издао
купопродајни уговор (ако је возило купљено) на коме су потписи продавца и купца оверени од суда или органа управе, а ако је возило купљено преко комисионара, потпис уговора и рачун оверава комисионар. Ако је уговор закључен између правних лица потпис уговора оверава организација у којој је уговор закључен.

Продужење регистрације возила

Захтев за продужење регистрације возила подноси власник регистрованог возила на прописаном обрасцу пре истека важења саобраћајне дозволе, али не пре 30 дана.

У регистрационом листу овлашћена организација за технички преглед возила попуњава и оверава податке о возилу и техничком прегледу), власник возила попуњава податке о имаоцу возила, а орган унутрашњих послова податке о осигурању возила, првој регистрацији возила и податке органа унутрашњих послова који је извршио продужење регистрације.

Уз захтев за продужење регистрације возила прилажу се докази који су потребни за прву регистрацију возила осим накнаде за саобраћајну дозволу и регистарске таблице, а као доказ о власништву прилаже се саобраћајна дозвола регистрованог возила.

Ако је захтев за продужење регистрације возила поднет пре истека важења саобраћајне дозволе почетак рока важења наредне регистрације рачуна се од датума истека претходне регистрације возила (нпр. регистрација истиче 20.12.2009.године, а захтев за продужење регистрације возила је поднет 10.12.2009. године, у саобраћајну дозволу се уписује продужење регистрације до 20.12.2010. године).

Ако је захтев за продужење регистрације поднет после истека важења регистрације возила до 30 дана, рок важења регистрације од 12 месеци рачуна се од дана пријема односно решења захтева.

Ако се захтев за продужење важења регистрације возила не поднесе у року од 30 дана од истека рока важења саобраћајне дозволе, возило се брише из евиденције о регистрованим возилима, а регистарске таблице се оџимају. Захтев за регистрацију возила поднет после рока од 30 дана од истека важења саобраћајне дозволе решава се као „поновна“ регистрација, рок важења наредне регистрације рачуна се од дана пријема односно решења захтева, а власнику возила издају се нове регистарске таблице и саобраћајна дозвола.

Привремена регистрација возила

Привремено могу да се региструју моторна и прикључна возила:

власништво странаца који у Србији бораве на основу важеће путне исправе, а која су привремено увезена из иностранства или су набављена у Србији,
увезена из иностранства или набављена у Србији, чији су власници држављани Србије који ради школовања, специјализације, научног истраживања, запошљавања или обављања професионалне делатности привремено бораве у иностранству,
која се користе на основу уговора о пословној сарадњи или уговора о закупу закљученог између домаћег и страног превозника,
ради учешћа на сајмовима и спортским такмичењима.
Привремено мора да се региструје моторно и прикључно возило:

које у Србију уђе са страним регистарским таблицама на којима ознаке и број нису у складу са одредбама међународних уговора које је ратификовала Србија.
Привремену регистрацију таквог возила врши најближи орган надлежан за регистрацију возила коме овлашћено лице упути возача таквог возила кога је затекло у саобраћају.
Привремена регистрација возила, односно продужење привремене регистрације возила врши се сваке године. За привремено регистровано возило издаје се потврда о привременој регистрацији и привремене регистарске таблице („РП“ регистарске таблице). По истеку важења привремене регистрације возила, власник возила враћа органу који је извршио привремену регистрацију возила потврду о привременој регистрацији и регистарске таблице.

Уз захтев за привремену регистрацију возила поред доказа описаних у тачки 1, 2, 4 и 5 за прву регистрацију возила страни држављанин прилаже:
путну исправу странца (пасош) са доказом о основу боравка у Србији и Црној Гори – на увид (виза, дозвола за привремени боравак, пословна виза које издаје дипломатско конзуларно представништво Србије у иностранству или орган унутрашњих послова по месту боравка странца). Странцу који поседује пословну визу није потребно посебно одобрење боравка.
јединствену царинску исправу и решење царине којим је одобрен привремени увоз возила
доказ о плаћеној републичкој административној такси за захтев за привремену регистрацију возила и за издавање потврде о привременој регистрацији.

Ако се подноси захтев за привремену регистрацију возила које се користи по основу уговора о пословној сарадњи или уговора о закупу закљученог између домаћег и страног превозника, уз захтев за привремену регистрацију возила, поред доказа описаних у тачки 2, 4, 5, 6 и 8. који се прилажу уз захтев за прву регистрацију возила, подносилац захтева за привремену регистрацију возила прилаже:

инострану саобраћајну дозволу возила са преводом
јединствену царинску исправу и решење надлежне царинарнице која је одобрила привремени увоз возила
преведен уговор о пословној сарадњи, закупу или лизингу возила.