Важне вести
Почетна / Е-управа / Возачка дозвола / Овера нове категорије у возачкој дозволи

Овера нове категорије у возачкој дозволи

За оверу нове категорије у возачкој дозволи потребно је приложити документа:

читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
возачку дозволу,
уверење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилима новоположене категорије које није старије од две године,
уверење о телесној и душевној способности за управљање моторним возилима новоположене категорије (лекарско уверење), које није старије од шест месеци,
важећу личну карту,
доказ о уплаћеној надокнади и то:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 550,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014