Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила / Промена пребивалишта власника возила

Промена пребивалишта власника возила

За промену пребивалишта власника возила потребно је приложити следећа документа:

попуњен образац захтева (регистрациони лист),
саобраћајну дозволу,
доказ о истоветности (важећу личну карту, решење Агенције за привредне регистре),
доказ о уплаћеним надокнадама и то:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: образац саобраћајне дозволе
прималац: МУП Р Србије
износ: 324,00
жиро рачун: 840-21849-56
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 1.310,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014