Важне вести
Почетна / Е-управа / Урбанизам и грађевинарство

Урбанизам и грађевинарство

Издавање Грађевинске дозволе

Потребна документација:
–    Попуњен захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи
–    Локацијска дозвола
–    Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту
–    Копија плана грађевинске парцеле
–    Доказ о уплати административне таксе и накнаде за уређивање грађевинског земљишта и накнаде за издавање решења
–    Главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли
Напомена:
–    Водопривредна сагласност
–    Регулисана промена намене земљишта
–    Сагласност противпожарне заштите
–    Анализа утицаја на животну средину

Место набавке образаца: Приземље, соба бр. 3 или преузмите овде ПДФ
Место предаје документације: Услужни центар
Место решавања предмета: Приземље, соба бр. 3-Одељење за урбанизам и грађевинарство
Телефон контакта: 030 463 412 (централа) 463 657

 

Издавање решења којим се одобравају извођење одређених радова

(за изградању помоћних објеката, за радове на инвестиционом одржавању, санацији, адаптацији, постављање антенских и електро стубова, уградња унутрашњих инсталација, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора и сл.)

Потребна документација:
–    Попуњен захтев за издавање Решења којим се одобрава извођење радова
–    Информација о локацији за изградњу помоћних објеката, гаража, економских, зиданих ограда, трафо станица, антенских стубова
–    Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту
–    Копија плана грађевинске парцеле
–    Доказ о уплати административне таксе и накнаде за уређивање грађевинског земљишта и накнаде за издавање решења
–    Главни пројекат, односно идејни пројекат, односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању
Напомена:
–    Сагласност јавног комуналног предузећа за изградњу водова и прикључака до изграђене мреже комуналне инфраструктуре
–    Конзерваторски услови за рестаурацију (ревитализацију) објеката од културно-историјског значаја

Место набавке образаца: Приземље, соба бр. 3 или преузмите овде ПДФ1 и ПДФ2
Место предаје документације: Услужни центар
Место решавања предмета: Приземље, соба бр. 3-Одељење за урбанизам и грађевинарство
Телефон контакта: 030 463 412 (централа) 463 657

 

Пријава радова

Потребна документација:
–    Попуњен захтев за Пријаву радова
–    Грађевинска дозвола
–    Уговор инвеститора са извођачем радова
–    Решење о одговорном извођачу
–    Доказ о уплати административне таксе и накнаде за Потврду пријаве радова
–    Главни пројекат са извештајем о извршеној техничкој контроли

Место набавке образаца: Приземље, соба бр. 3 или преузмите овде ПДФ
Место предаје документације: Услужни центар
Место решавања предмета: Приземље, соба бр. 3-Одељење за урбанизам и грађевинарство
Телефон контакта: 030 463 412 (централа) 463 657

 

Технички преглед објекта

Потребна документација:
–    Попуњен захтев за Технички преглед објекта
–    Грађевинска дозвола
–    Фотокопије важећих лиценци чланова комисије за Технички преглед објекта
–    Доказ о уплати административне таксе и накнаде за образовање комисије за Технички преглед објекта

Место набавке образаца: Приземље, соба бр. 3 или преузмите овде ПДФ
Место предаје документације: Услужни центар

Издавање Потврде да објекат поседује грађевинску дозволу

(на основу евиденције општинске управе)

Потребна документација:
–    Попуњен захтев за издавање Потврде
–    Доказ о праву својине
–    Копија плана грађевинске парцеле са снимљеним објектом
–    Доказ о уплати административне таксе и накнаде за издавање Потврде

Место набавке образаца: Приземље, соба бр. 3 или преузмите овде ПДФ
Место предаје документације: Услужни центар
Место решавања предмета: Приземље, соба бр. 3-Одељење за урбанизам и грађевинарство
Телефон контакта: 030 463 412 (централа) 463 657

 

Издавање Потврде (да ли је за објекте неопходна грађевинска дозвола)

Потребна документација:
–    Попуњен захтев за издавање Потврде
–    Доказ о праву својине
–    Копија плана грађевинске парцеле са снимљеним објектом
–    Изјава са два сведока који потврђују кад је објекат изграђен
–    Доказ о уплати административне таксе и накнаде за издавање Потврде

Место набавке образаца: Приземље, соба бр. 3 или преузмите овде ПДФ
Место предаје документације: Услужни центар
Место решавања предмета: Приземље, соба бр. 3-Одељење за урбанизам и грађевинарство
Телефон контакта: 030 463 412 (централа) 463 657

 

Издавање Накнадне грађевинске и употребне дозволе (Легализација)

Потребна документација:
–    Попуњен захтев за издавање Решења о накнадној грађевинској дозволи
–    Обавештење да постоји могућност легализације
–    Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту
–    Копија плана грађевинске парцеле (да није старија  од  6 месеци)
–    Технички извештај о стању објекта, инсталација инфраструктурне мреже и спољњег уређења (Записник  о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта)
–    Доказ о уплати административне таксе и накнаде за уређивање грађевинског земљишта и накнаде за издавање решења.
–     Геодетски снимак објекта са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи
објекта
–    Оверену сагласност власника суседног објекта ако је објекат изграђен, односно реконструисан на удаљености од суседног објекта која је мања  од  прописаних  удаљења.
–    Оверену  писмену сагласност сувласника, уколико се земљиште води на више власника.

НАПОМЕНА: Уколико се у току поступка утврди да постоји могућност легализације, подносилац
захтева ће накнадно доставити:
    Решење о промени  намене  пољопривредног земљишта – уколико је објекат  изграђен  на обрадивом пољопривредном земљишту  (добија се код службе Општинске управе Општине Бољевац)
    Стручни налаз о мерењу  отпора уземљења (издаје предузеће  или предузетник регистрован и лиценциран за ове послове) за издавање употребне дозволе, уколико је објекат подобан  за употребу.
    Доказ о регулисаној надокнади за за изградњу и одржавање склоништа.
    Усвојен план препарцелације ако се објекат налази на две и више парцеле

Место набавке образаца: Приземље, соба бр. 3 или преузмите овде ПДФ
Место предаје документације: Услужни центар
Место решавања предмета: Приземље, соба бр. 3-Одељење за урбанизам и грађевинарство
Телефон контакта: 030 463 412 (централа) 463 657

 

Жиро рачуни