Важне вести
Почетна / Е-управа / Возачка дозвола / Замена иностране возачке дозволе

Замена иностране возачке дозволе

За замену иностране возачке дозволе држављанину Републике Србије потребно је приложити следећа документа:

читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
важећу инострану возачку дозволу, са преводом овереним од стране овлашћеног судског тумача,
доказ о шестомесечном непрекидном боравку у држави чија се возачка дозвола замењује, пре полагања возачког испита односно пре издавања возачке дозволе,
уверење о телесној и душевној способности за управљање моторним возилима одређене категорије (лекарско уверење), које није старије од шест месеци,
важећу личну карту,
две фотографије, величине 3,5 џ 4,5 цм,
доказ о уплаћеним надокнадама и то:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 6.310,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 15-014