Важне вести

Пробне таблице

Пробне таблице издају се за возила која не поседују регистарске таблице, а потребно је приложити следећа документа:

попуњен захтев, који се подноси подручној полицијској управи на чијој се територији возило налази или организацији којој је пренето јавно овлашћење за издавање пробних таблица,
доказ о техничкој исправности возила,
доказ о обавезном осигурању,
важећа возачка дозвола за лице које ће управљати возилом (потребно је приложити и фотокопију),
доказ о пореклу и власништву возила,
доказ о истоветности (важећу личну карту, решење Агенције за привредне регистре),
доказ о уплаћеним надокнадама и то:
уплатилац: име, презиме и адреса.
сврха: пробне таблице
прималац: МУП Р Србије
износ: 420,00 по дану коришћења
жиро рачун: 840-21849-56
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 700,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014