Важне вести
Почетна / Е-управа / Борачко-инвалидска заштита

Борачко-инвалидска заштита

Регулисање својства ратног војног инвалида

Одељење за општу управу и скупштинске
послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
–  Захтев за признавање својства ратног војног инвалида
– Доказ Војне поште или МУП-а о времену проведеном у оружаним сукобима и
околностима повређивања
– Медицинска документација о лечењу
– Уверење о држављанству
– Доказ о пребивалишту
Место предаје документације: Услужни
центар
Место решавања предмета: Услужни
центар
Рад са странкама:  :
07.00-15.00
Телефон за информације:
030/463-412 лок.102
Радно време Услужног центра:
:  07.00-15.0

Регулисање својства мирнодопског војног инвалида

Одељење за општу управу и скупштинске
послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
– Попуњен Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида
– Доказ Војне поште или МУП-а о одслужењу војног рока и околностима повређивања
– Медицинска документација о лечењу
– Уверење о држављанству
– Доказ о пребивалишту

Место набавке обрасца:
Услужни центар
Место предаје документације: Услужни
центар
Место решавања предмета: Услужни
центар
Рад са странкама:  07.00-15.00
Телефон за информације:
030/463-412 лок.102
Радно време Услужног центра:
07.00-15.00

Регулисање својства цивилног инвалида рата

Одељење за општу управу и скупштинске
послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
– Попуњен Захтев за признавање својства цивилног инвалида рата
– Извештај МУП-а о околностима и начину повређивања
– Медицинска документација о лечењу
– Уверење о држављанству
– Доказ о пребивалишту

Место набавке обрасца:  Услужни
центар
Место предаје документације: Услужни
центар
Место решавања предмета:
Услужни центар
Рад са странкама:  07.00-15.00
Телефон за информације:
030/463-412 лок.102
Радно време Услужног центра:
07.00-15.00

Право на породичну инвалиднину породице умрлог војног инвалида

Одељење за општу управу и скупштинске
послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
– Попуњен Захтев за признавање права на породичну инвалиднину
– Доказ Војне поште или МУП-а да је лице по коме се остварује право, погинуло
или нестало под околностима утврђеним законом (доказ о смрти)
– Доказ о сродству са лицем по коме се остварује право
– Уверење о држављанству
– Доказ о пребивалишту

Место набавке обрасца:
Услужни центар
Место предаје документације: Услужни
центар
Место решавања предмета:
Услужни центар
Рад са странкама:  07.00-15.00
Телефон за информације:
030/463-412 лок.102
Радно време Услужног центра:
07.00-15.00

Право на породичну инвалиднину породице палог борца

Одељење за општу управу и скупштинске
послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
– Попуњен Захтев за признавање права на породичну инвалиднину
– Доказ Војне поште или МУП-а да је лице по коме се остварује право, погинуло
или нестало под околностима утврђеним законом (доказ о смрти)
– Доказ о сродству са лицем по коме се остварује право
– Уверење о држављанству
– Доказ о пребивалишту

Место набавке обрасца:
Услужни центар
Место предаје документације: Услужни
центар
Место решавања предмета:
Услужни центар
Рад са странкама:  07.00-15.00
Телефон за информације:
030/463-412 лок.102
Радно време Услужног центра:
07.00-15.00

Материјално обезбеђење лица чији се хранилац налази на одслужењу војног рока

Одељење за општу управу и скупштинске
послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
– Попуњен Захтев за материјално обезбеђење
– Извод из матичне књиге венчаних
– Изводи из матичне књиге рођених
– Потврда Војске Србије о регулисању војног рока
– Уверење Пореске управе
– Доказ о пребивалишту

Место набавке обрасца: Услужни
центар
Место предаје документације: Услужни
центар
Место решавања предмета: Услужни
центар
Рад са странкама:  07.00-15.00
Телефон за информације:
030/463-412 лок.102
Радно време Услужног центра:
07.00-15.00

Признавање права на дечји додатак

Одељење за општу управу и скупштинске
послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
– Извод из матичне књиге рођених за сву децу у пордици
– Уверење о држављанству за подносиоца
– Фотокопија личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за ецу
пријава пребивалишта
– Фотокопија оверене здравствене књижице за подносиоца
– Потврда о приходима у три месеца који претходе месецу подношења захтева за
све запослене
– Потврда о катастарским приходима у претходној години за пунолетне
– Изјава о заједничком домаћинству
– Изјава да непосредно брине о деци
– Школске потврде за децу
– Докази о чињеницама у вези непокретности као и стамбеног простора ( извод из
Земљишних књига- власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о
порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана )
– Изјава о непоседовању ликвидних и новчаних средстава
– Потврда здравствене установе о разлозима за нередовно школовање
– Акт о разврставању за дете ометено у развоју
– Докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља ( умрлица за
другог родитеља, пресуда о разводу брака, потврда војног органа, потврда
казнено поправне установе)
– Докази о незапослености ( уверења и радна књижица )
– Уверење из Пореске управе  и Локалне
пореске администрације за пунолетне

Место набавке обрасца:  Услужни
центар
Место предаје документације: Услужни
центар
Место решавања предмета:
Услужни центар
Рад са странкама:  07.00-15.00
Телефон за информације:
030/463-412 лок.102
Радно време Услужног центра:
07.00-15.00

Признавање права на родитељски додатак

Одељење за општу управу и скупштинске
послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
– Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици
– Уверење о држављанству за подносиоца захтева које не може бити старије од
шест месеци
– Фотокопија личне карте подносиоца захтева
– Фотокопија  здравствене књижице подносиоца захтева
– Уверење надлежног органа старатељства
– фотокопија картице текућег рачуна или фотокопија стране штедне књижице

– уверење о пребивалишту за сву децу

Место набавке обрасца:  Услужни
центар
Место предаје документације: Услужни
центар
Место решавања предмета:
Услужни центар
Рад са странкама:  07.00-15.00
Телефон за информације:
030/463-412 лок.102
Радно време Услужног центра:
07.00-15.00

Материјално обезбеђење чланова поред једног храниоца

Одељење за општу управу и скупштинске
послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
– Захтев
– Уверење Војног одсека од када је хранилац на одслужењу војног рока
– Извод венчаних
– Извод рођених за децу
– Уверење Завода за тржиште рада да је подносилац захтева на евиденцији
незапослених
– Потврда да је хранилац био у радном односу
– Изјава странке и сведока с ким живи у домаћинству

Место набавке обрасца:  Услужни
центар
Место предаје документације: Услужни
центар
Место решавања предмета:
Услужни центар
Рад са странкама:  07.00-15.00
Телефон за информације:
030/463-412 лок.102
Радно време Услужног центра:
07.00-15.00