Важне вести
Почетна / Е-управа / Имовинско-правни послови

Имовинско-правни послови

 Одељење за општу управу и скупштинске послове

 Одсек за општу управу и скупштинске послове

У овом Одсеку се обављају послови који се односе на:

– област  грађевинског земљишта

•           попис и евиденција грађевинског земљишта,

•           отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини,

•           утврђивање земљишта за редовну употребу објекта;

•           конверзија права коришћења у право својине уз накнаду;

– област  имовинско-правних послова:

•           евиденцију и попис службених, пословних и других зграда, стамбених зграда и станова;

•           управљање, коришћење и располагање( отуђење и давање у закуп) над овим непокретностима и упис права на непокретностима у јавне књиге;

•           друге послове у овим областима у складу са законом, Статутом општине и другим прописима.

УТВРЂИВАЊЕ  ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ

Закон о планирању и изградњи предвиђа да ако власник објекта, односно посебног физичког дела објекта, није уписан као носилац права коришћења на грађевинском земљишту на коме је објекат изграђен, већ је као носилац права коришћења на земљишту уписана јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина, Република Србија или неко правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина, односно Република Србија или неко друго правно, односно физичко лице, пре стицања права својине утврђује се земљиште за редовну употребу објекта.

Захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле подноси се Одељењу за општу управу и скупштинске послове,Одсек за општу управу и скупштинске послове , уколико се ради о непокретностима које се налазе на територији општине Бољевац, у следећим случајевима:

 1)  ако постојећа катастарска парцела на којој је објекат изграђен представља само земљиште испод објекта,

2) се ради о објекту за који је поднет захтев за легализацију и за који је надлежни орган утврдио да постоји могућност легализације, односно за који је донето решење о легализацији у складу са раније важећим законом, када је такав објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме је као носилац права коришћења, односно власник уписана јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина, Република Србија, односно лица чији су они оснивачи;

3) је у поступку конверзије права коришћења потребно утврдити земљиште за редовну употребу постојећег објекта, када је власник објекта физичко или правно лице, а као носилац права коришћења на грађевинском земљишту на коме је објекат изграђен уписана јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина, Република Србија или правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина или Република Србија или друго правно, односно физичко лице.

Потребна документација:

–           захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу

–           доказ о праву својине на објекту и основ стицања, односно доказ да је по поднетом захтеву за легализацију надлежни орган утврдио могућност легализације, или решење о легализацији

–           копију плана парцеле

–           катастарско-топографски план

–           уверење органа надлежног за вођење послова државног премера и катастра да ли је извршено обележавање, односно формирање катастарске парцеле и по ком основу

–           и исправе на основу којих се може утврдити да ли је подносилац лице из члана 103, 104, 105, 106. и 106а Закона о планирању и изградњи.

 

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета:  Канцеларија бр.18
Телефон за информације:  030/463-412 лок. 118

Радно време са странкама: 07.00-15.00

email:ouboljevac@open.telekom.rs

КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ

На грађевинском земљишту у државној, односно јавној својини, на коме су носиоци права коришћења била или јесу привредна друштва и друга правна лица на која су се примењивале одредбе закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак, као и њихови правни следбеници, право коришћења може се конвертовати у право својине, уз накнаду тржишне вредности тог грађевинског земљишта у моменту конверзије права, умањену за трошкове прибављања права коришћења на том грађевинском земљишту

Захтев за утврђивање права на конверзију подноси се Одељењу за општу управу и скупштинске послове,Одсек за општу управу и скупштинске послове , уколико се ради о непокретностима које су предмет конверзије а  налазе се на територијиопштине Бољевац.

Право на конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, у складу са Законом о планирању и изградњи имају:

1) носиоци права коришћења који су били или јесу привредна друштва и друга правна лица на која су се примењивале одредбе закона којима се уређује промена власништва друштвеног или државног капитала, односно имовине (у даљем тексту: приватизација, стечајни или извршни поступак) и њихови правни следбеници, осим у случају из члана 103. став 2. Закона, када се врши конверзија без накнаде;

2) носиоци права коришћења који су право коришћења стекли куповином од привредног друштва или другог правног лица које је било предмет приватизације, стечајног или извршног поступка;

3) носиоци права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини које је стечено ради изградње, у складу са раније важећим законима којима је било уређено грађевинско земљиште до 13. маја 2003. године или на основу одлуке надлежног органа, а које није приведено урбанистичкој намени;

4) лица која су стекла право дугорочног закупа на неизграђеном осталом грађевинском земљишту у државној својини, у складу са Законом;

5) привредна друштва и друга правна лица, носиоци права коришћења на неизграђеном и изграђеном грађевинском земљишту, на која се примењују одредбе прописа Републике Србије и билатералних међународних уговора, којима се уређује спровођење Анекса Г, Споразума о питањима сукцесије („Службени лист СРЈ“- „Међународни уговори“, број 6/02), за која је окончан поступак за повраћај имовине.

 Уз захтев за утврђивање права на конверзију, лице из. Тачке 1) и 2) доставља податке о:начину стицања капитала, имовине или дела имовине привредног друштва, односно правног лица (приватизација, стечај, извршни поступак) као подносиоца захтева; изводе из листова непокретности, односно земљишњо-књижне улошке свих катастарских парцела на којима је подносилац захтева уписан у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима као носилац права коришћења; катастарској парцели, односно катастарским парцелама за које се подноси захтев за конверзију права; привредном друштву, односно физичком или правном лицу као подносиоцу захтева; доказ о уплати купопродајне цене капитала, односно имовине у приватизацији, односно доказ о укупној цени исплаћеној за имовину или део имовине привредног друштва, односно другог правног лица у стечајном или извршном поступку, као и изјава одговорног лица у привредном друштву, односно другом правном лицу као подносиоцу захтева, да су подаци наведени у захтеву истинити

Уз захтев за утврђивање права својине, лице из тачке 4. доставља податке о: начину стицања права закупа на грађевинском земљишту; катастарској парцели, односно катастарским парцелама за које се подноси захтев за конверзију права; изводе из листова непокретности, односно земљишњо-књижне улошке свих катастарских парцела на којима је подносилац захтева уписан у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима као носилац права коришћења; привредном друштву, односно правном, односно физичком лицу као подносиоцу захтева; доказ о исплати у целости износа закупнине за период на који гласи уговор о закупу, као и изјава одговорног лица у привредном друштву, односно другом правном лицу као подносиоцу захтева, односно изјава физичког лица као подносиоца захтева да су подаци наведени у захтеву истинити.

Уз захтев за утврђивање права на конверзију, лице из тач. 3) и 5)  доставља податке о: начину стицања права коришћења на грађевинском земљишту; катастарској парцели, односно катастарским парцелама за које се подноси захтев за конверзију права; изводе из листова непокретности, односно земљишњо-књижне улошке свих катастарских парцела на којима је подносилац захтева уписан у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима као носилац права коришћења, привредном друштву, односно правном или физичком лицу као подносиоцу захтева; доказ о исплаћеној накнади по овом основу, као и изјава одговорног лица у привредном друштву, односно другом правном лицу као подносиоцу захтева, односно изјава физичког лица као подносиоца захтева да су подаци наведени у захтеву истинити.

За лица из тачке 5) ове уредбе прилаже се и доказ да је, сагласно прописима, окончан поступак повраћаја имовине (потврда надлежног министарства или правноснажно решење суда).

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета:  Канцеларија бр.18
Телефон за информације:  030/463-412 лок. 118

Радно време са странкама: 07.00-15.00

email:ouboljevac@open.telekom.rs