Важне вести
Почетна / Е-управа / Писарница

Писарница

Овера потписа, рукописа и преписа

Одељење
за општу управу и скупштинске послове

Приземље – Услужни центарОвера преписа:
– Оригинал документа на увид
– Минимум две фотокопије документа
– Признаница о уплати таксеОвера потписа:
– Лична изјава
– Важећа лична исправа
– Признаница о уплати таксе

Оверaизјава два сведока:
– Изјаве уз два сведока
– Важеће личне исправе
– Признаница о уплати таксе

Републичка административна такса:
650 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 97 – 20026

Телефон за информације: 030/463-412 лок. 102
Радно време са странкама: 07.00-15.00

Пријем поднесака и рад са странкама

Одељење
за општу управу и скупштинске послове

Приземље – Услужни центар- Пријем поднесака (лично или путем поште), жалби, допуна…
– Претрага на рачунару и обавештавање странке о кретању заведеног предмета
– Усмена обавештењаТелефон за информације: 030/463-412 лок. 102
Радно време са странкама: 07.00-15.00

Радне књижице

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

Приземље – Услужни центар

Издавање радних књижица:
– Попуњен захтев за издавање
– Бланко радна књижица (НЕ попуњавати податке!!!)
– Лична карта на увид
– оригинал  диполоме на увид
Допуна података о стручној спреми у радној књижици:
– Радна књижица
– Важећа лична исправа
– оригинал дипломе на увид

Промена личног имена у радној књижици:
– Радна књижица
– Важећа лична исправа
– Решење о промени личног имена на увид

Издавање дупликата радне књижице:

– Попуњен захтев
– Потврда да је радна књижица оглашена неважећом у Службеном гласнику Републике
Србије
– Важећа лична исправа
– оригинал дипломе на увид

Место набавке обрасца: књижара
Телефон за информације: 030/463-412 лок. 102
Радно време са странкама: 07.00-15.00

Овера уговора о раду

Одељење за општу управу и скупштинске послове
Приземље – Услужни центар

Овера уговора о раду за обављање послова ван просторија послодавца и за обављање послова кућног помоћног особља:
– Попуњен захтев
– Уговор о раду у три примерка
– Важеће личне исправе радника и послодавца на увид

Место набавке обрасца: књижара

Телефон за информације:   030/463-412 лок. 102

Радно време са странкама:  07.00-15.00

 

Издавање потврде о животу

Одељење за општу управу
Приземље – Услужни центар

Потребна документација:

– Важећа лична исправа

За пензионере, ако се потврда о животу издаје у сврхе доказа код Републичког
фонда ПИО, и лица са избегличким легитимацијама такса се не наплаћује.

Телефон за информације:   030/463-412 лок. 102
Радно време са странкама:  07.00-15.00

Издавање потврде о издржавању

Одељење за општу управу и скупштинске послове
Приземље – Услужни центар

Потребна документација:
– Важећа лична исправа
– Потврда о укупним примањима за издржавана лица за предходну годину, уколико су у радном односу или остварују право на пензију

Телефон за информације:  030/463-412 лок. 102

Радно време са странкама:  07.00-15.00