Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила / Дупликат саобраћајне дозволе

Дупликат саобраћајне дозволе

Дупликат саобраћајне дозволе издаје се када регистрација возила није истекла више од 30 дана, а потребно је приложити следећа документа:

писану изјаву о разлозима због којих се тражи издавање дупликата,
попуњен захтев за издавање дупликата саобраћајне дозволе,
доказ о истоветности (важећу личну карту, решење Агенције за привредне регистре),
доказ о уплаћеним надокнадама и то:уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: образац саобраћајне дозволе
прималац: МУП Р Србије
износ: 324,00
жиро рачун: 840-21849-56
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 1.830,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014