Важне вести
Почетна / Е-управа / Инспекције

Инспекције

Одсек инспекцијских послова егзистира у оквиру Одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења и обавља послове који се односе на комуналну, грађевинску и инспекцију заштите животне средине.

Послови које обавља инспекција везани су за:
– инспекцијски надзор над извршавањем Закона о комуналним делатностима и општинским прописима, којима се уређују комуналне делатности,
– инспекцијски надзор над извршавањем Закона о планирању и изградњи и Одлуци о мањим монтажним објектима,
– инспекцијски надзор над извршавањем Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о заштити ваздуха и Закона о заштити од буке у животној среднини.

Инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и по пријавама.

Другостепени орган који решава по жалбама на одлуке комуналног инспектора је Општинско веће, а из области грађевинске инспекције и инспекције заштите животне средине јесу ресорни министри.

ПЛАН ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 2017.

ПЛАН КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 2017.

ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2017.

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Телефон за пријаву проблема из домена инспекцијских послова отворен је 24 часова дневно.

Шеф одсека и инспектор за заштиту животне средине: Наташа Грбовић

Грађевинско-комунални инспектор: Милован Радивојевић

Контакт:

Телефон: 030 / 463-657

e-mail: inspekcije@opstinaboljevac.rs

Краља Александра 24, зграда Општинске управе – канцеларија бр. 4