Важне вести
Почетна / Е-управа / Инспекције

Инспекције

Одсек инспекцијских послова егзистира у оквиру Одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења и обавља послове који се односе на комуналну, грађевинску и инспекцију заштите животне средине.

Послови које обавља инспекција везани су за:
– инспекцијски надзор над извршавањем Закона о комуналним делатностима и општинским прописима, којима се уређују комуналне делатности,
– инспекцијски надзор над извршавањем Закона о планирању и изградњи и Одлуци о мањим монтажним објектима,
– инспекцијски надзор над извршавањем Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о заштити ваздуха и Закона о заштити од буке у животној среднини.

Инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и по пријавама.

Другостепени орган који решава по жалбама на одлуке комуналног инспектора је Општинско веће, а из области грађевинске инспекције и инспекције заштите животне средине јесу ресорни министри.

ПЛАН ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 2017.

ПЛАН КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 2017.

ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2017.

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН РАДА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН РАДА ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ – КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ПЛАН РАДА  ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА  ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЉЕВАЦ ЗА  2018. ГОДИНУ

Телефон за пријаву проблема из домена инспекцијских послова отворен је 24 часова дневно.

Шеф одсека и инспектор за заштиту животне средине: Наташа Грбовић

Грађевинско-комунални инспектор: Милован Радивојевић

Контакт:

Телефон: 030 / 463-657

e-mail: inspekcije@opstinaboljevac.rs

Краља Александра 24, зграда Општинске управе – канцеларија бр. 4