Важне вести
Почетна / Е-управа / Грађанска стања

Грађанска стања

Захтев за исправку у матичној књизи

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:

– Попуњен Захтев за исправку у матичној књизи
– Извод из матичне књиге у којој се врши исправка
– Извод из матичне књиге на основу којег се врши исправка
– Фотокопија важеће личне карте

Место набавке обрасца: Грађанска стања, услужни центар
Место предаје документације: Услужни центар
Место решавања предмета: Услужни центар, приземље, лок.2
Телефон за информације:  030/463-412 лок. 102
Радно време са странкама:  07.00-15.00
Радно време Услужног центра:  07.00-15.00

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Напомене:
– За накнадни упис у матичну књигу рођених надлежан је орган управе општине
према месту рођења детета
– Сведоци могу бити грађани који су присуствовали порођају или који су помагали
при порођају
– Презиме детета не може се разликовати од презимена родитеља

Потребна документација:
– Попуњен Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених
– Извод из матичне књиге венчаних (за дете рођено у браку)
– Извод из матичне књиге рођених за родитеље детета
– Потврду матичара општине, односно месне канцеларије, према месту рођења
детета да дете није уписано у матичну књигу рођених
– Уверење о пребивалишту (за родитеље детета)
– Уверење о држављанству (за родитеље детета)
– Фотокопија важеће личне карте (за родитеље детета)

Место предаје документације: Услужни центар
Место решавања предмета: услужни центар
Телефон за информације:  030/463-412 лок. 102
Радно време са странкама:  07.00-15.00
Радно време Услужног центра:  07.00-15.00

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Напомена: За накнадни упис у матичну књигу умрлих надлежан је орган
управе општине према месту смрти

Потребна документација:
– Попуњен Захтев за накнадни упис у МК умрлих
– Извод из матичне књиге рођених за покојника
– Извод из матичне књиге венчаних за покојника уколико је закључен брак

Потврда о смрти од надлежног лекара
– Извештај матичара да чињеница смрти није уписана у матичну књигу умрлих

 – Важећу личну карту
за покојника на увид
Уверење о држављанству
– Доказ о плаћеној такси


Републичка административна такса: 700 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 97 – 20026


Место набавке обрасца: Грађанска стања, Услужни центар
Место предаје документације: Услужни центар
Место решавања предмета:  Услужни центар
Телефон за информације:  030/463-412 лок. 102
Радно време са странкама:  07.00-15.00
Радно време Услужног центра:  07.00-15.00 

Промена личног имена из личних разлога

Одељење за општу управу и скупштинске
послове

Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
– Попуњен Захтев за промену личног имена
– Извод из матичне књиге рођених

– Извод из матичне књиге венчаних 

– Уверење о држављанству (не старије од 6
месеци)
– Уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница( основни и виши
суд)
– Уверење да нема неизмирених пореских обавеза (Пореска управа )
– Уверење да нема неизмирене законом утврђене обавезе издржавања према
брачној-ванбрачној или усвојеној деци, брачном другу, родитељима и другим
сродницима (Центар за социјални рад -)
– Уверење о војној евиденцији (за мушки пол)
– Фотокопија пресуде о разводу брака
– Изводи из матичне књиге рођених за децу


– Уверење о пребивалишту (издаје МУП) или важећа лична карта

– Извод из казнене евиденције( ПУ
Зајечар)
– Доказ о плаћеној такси

Републичка административна такса: 700 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 97 – 20026


Место набавке обрасца: Грађанска стања, услужни центар
Место предаје документације: Услужни центар
Место решавања предмета:  Услужни центар
Телефон за информације:  030/463-412 лок. 102
Радно време са странкама:  07.00-15.00
Радно време Услужног центра:  07.00-15.00 

Повереништво комесаријата за избеглице

Изаберите врсту захтева

ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА потребно је:

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА потребно је:

ЗА ПРОМЕНУ У САМОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА потребно је:

ЗА НОВОРОЂЕНЧАД потребно је:

ЗА ПРЕСТАНАК СТАТУСА ИЗБЕГЛИЦЕ потребно је:

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТАТУСА ИЗБЕГЛИЦЕ МАЛОЛЕТНОМ ДЕТЕТУ потребно је:

НАКНАДНА РЕГИСТРАЦИЈА ИЗБЕГЛИЦА:

ЗА ИСПРАВКУ/ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ПРИЗНАВАЊУ СВОЈСТВА ИЗБЕГЛОГ/ПРОГНАНОГ ЛИЦА И/ИЛИ ПОТВРДЕ О ПОТВРЂИВАЊУ СВОЈСТВА ИЗБЕГЛОГ/ПРОГНАНОГ ЛИЦА потребно је:

ЗА ОВЕРУ РЕШЕЊА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ КЛАУЗУЛОМ ПРАВНОСНАЖНОСТИ потребно је:

ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ БОРАВИШТА потребно је:
(сагласност издаје повереник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се лице пресељава)

ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ ДА СЕ ЛИЦЕ НАЛАЗИ/НЕ НАЛАЗИ У БАЗИ потребно је:

ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ЈЕ ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК У ТОКУ РАДИ РЕГУЛИСАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ потребно је:

ЗА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА потребно је:

О СВИМ НАПРЕД НАВЕДЕНИМ ЗАХТЕВИМА ОДЛУКЕ ЋЕ СЕ ДОНОСИТИ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 13. ЗАКОНА О ИЗБЕГЛИЦАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 18/92, 45/02, 30/10), И ЧЛ. 131. СТАВ 1. ТАЧКА 1, 192. И 209. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СРЈ“, БР. 33/97, 31/01 И „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 30/10)

Радно време Повереништва: 0700 – 1500
Контакт Повереништва за избеглице Општинске управе Бољевац:
Борислав Петровић, Повереник
Тел: 030 463 369; 030 463 412; 030 463 413
Факс: 030 463 620
Е-mail: poverenik.boljevac@kirs.gov.rs