Важне вести
Почетна / Е-управа / Набавка оружја и муниције

Набавка оружја и муниције

Набавка пиштоља

–    Захтев за набављање, држање и ношење оружја ( један примерак попунити читко, штампаним словима)- из књижаре
–    Одобрење за набављање оружја (три примерка – не попуњавати)
–    Уверење Основног суда да се не води кривични поступак
–    Уверење Вишег суда да се не води кривични поступак
–    Уплата 3.920,00 динара на ж.р. 840-742221 843-57, са позивом на број 97 20-026, сврха: за набавку оружја, прималац: Буџет РС
–    Уверење о обучености у руковању ватреним оружјем-стрељачки савез
–    Важећа лична карта

Набавка ловачког карабина

–    Захтев за набављање, држање и ношење оружја (један примерак попунити читко, штампаним словима)- из књижаре
–    Одобрење за набављање оружја (три примерка – не попуњавати)
–    Уверење Основног суда да се не води кривични поступак
–    Уверење Вишег суда да се не води кривични поступак
–    Уплата 3.920,00 динара на ж.р. 840-742221 843-57, са позивом на број 97 20-026, сврха: за набавку оружја, прималац: Буџет РС
–    Уверење о обучености у руковању ватреним оружјем
–    Важећа лична карта

Набавка ловачке пушке

–    Захтев за набављање, држање и ношење оружја (један примерак попунити читко, штампаним словима)- из књижаре
–    Одобрење за набављање оружја (три примерка – не попуњавати)
–    Уверење Основног суда да се не води кривични поступак
–    Уверење Вишег суда да се не води кривични поступак
–    Уплата 1.870,00 динара на ж.ра. 840-742221 843-57, са позивом на број 97 20-026, сврха: за набавку оружја, прималац: Буџет РС
–    Уверење о обучености у руковању ватреним оружјем-стрељачки савез
–    Важећа лична карта

Набавка муниције

-Захтев за набавку муниције (попунити читко штампаним словима)
-Одобрење за набавку муниције (два примерка- НЕ ПОПУЊАВАТИ)
-Уплата 370,00 динара на ж.р. 840-742221 843-57 са позивом на број 97 20-026, сврха: за набавку муниције, прималац: буџет РС
-Оружни лист за оружје за које се подноси захтев за набавку
-Важећа лична карта