Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила / Поновна регистрација

Поновна регистрација

За поновну регистрацију возила потребно је приложити следећа документа:

попуњен образац захтева (регистрациони лист), са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана,
доказ о пореклу и власништву,
доказ о истоветности (важећу личну карту, решење Агенције за привредне регистре),
доказ о плаћеним накнадама и то:
о плаћеном порезу на употребу моторних возила (ПДФ верзија, Њорд верзија), таксе,
о плаћеном обавезном осигурању возила
о уплати накнаде за коришћење путева
о уплати накнаде за загађивање животне средине
о уплати општинске комуналне таксе за држање возила и општинске еколошке таксе, ако су прописане општинским одлукамауплатилац: име, презиме и адреса
сврха: образац саобраћајне дозволе и регистарске таблице
прималац: МУП Р Србије
износ: 1.524,00
жиро рачун: 840-25849-84
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 1.400,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014