Важне вести
Почетна / Вести / ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу члана 48. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бољевац”, број 8/2016), и Одлукe о покретању поступка за давање у закуп грађевинског земљишта брoj 06-142/2017-II/33 од 13.12.2017. године, Комисијa за отуђење, размену, давање у закуп и прибављање грађевинског земљишта у својини општине Бољевац, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I

            Расписује се Јавни оглас за давање у закуп грађевинског земљишта у својини Општине Бољевац путем јавног надметања на период од 5 (пет) година ради постављања мањих монтажних објеката – киоска, као и ради постављања мањих монтажних објеката за обављање пословних, трговинских, угоститељских, услужних и осталих делатности у складу са Програмом о постављању мањих монтажних објеката на јавним и другим површинама („Сл. лист општине Бољевац“, бр. 10/2017 и 33/2017) и предвиђеним делатностима на следећим парцелама, чија почетна цена закупа износи:

–       за локације ради постављања мањих монтажних објеката – киоска

1.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 1 – у улици Краља Александра, између стамбене зграде и зграде Општинске управе, на к.п. бр. 173 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 6,00 m2 – цена је 23.100,00 динара,

2)   локацијско место бр. 2, површине 6,00 m2 – цена је 23.100,00 динара,

2.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 2 – у улици Драгише Петровића са леве стране улице, преко пута Полицијске станице, на к.п. бр. 418 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 7,30 m2 – цена је 25.294,50 динара,

2)   локацијско место бр. 2 и 3, површине 13,70 m2 – цена је 47.470,50 динара,

3)   локацијско место бр. 4, површине 6,80 m2 – цена је 23.562,00 динара,

3.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 3 – у улици Драгише Петровића, испред Дома здравља, на к.п. бр. 247/2 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 6,00 m2 – цена је 20.790,00 динара,

2)   локацијско место бр. 2, површине 6,00 m2 – цена је 20.790,00 динара,

4.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 4 – у улици Драгише Петровића, испред стамбене зграде бр. 25, на к.п. бр. 247/2 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 6,00 m2 – цена је 20.790,00 динара,

5.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 5 – у улици Солунских бораца, између стамбене зграде и продавнице, на к.п. бр. 308/13 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 3, површине 5,76 m2 – цена је 19.958,40 динара,

6.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 6 – у улици Светосавској са леве стране улице, поред кишног канала, на к.п. бр. 310 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 7,60 m2 – цена је 26.334,00 динара,

2)   локацијско место бр. 2, површине 6,00 m2 – цена је 20.790,00 динара,

7.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 7 – у улици Краља Александра, Кеј реке Арнауте, на к.п. бр. 286/2 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 6, површине 4,00 m2 – цена је 15.400,00 динара,

2)   локацијско место бр. 7, површине 4,00 m2 – цена је 15.400,00 динара,

3)   локацијско место бр. 8, површине 4,00 m2 – цена је 15.400,00 динара,

4)   локацијско место бр. 9, површине 4,00 m2 – цена је 15.400,00 динара,

8.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 8 – на простору између Основне школе и Спортске хале, на к.п. бр. 271 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 6,00 m2 – цена је 23.100,00 динара,

2)   локацијско место бр. 2, површине 4,00 m2 – цена је 15.400,00 динара,

3)   локацијско место бр. 3, површине 5,80 m2 – цена је 22.330,00 динара;

–       за локације ради постављања мањих монтажних објеката за обављање пословних, трговинских, угоститељских, услужних и осталих делатности

1.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 4 – у улици Краља Александра на к.п. бр. 168/1 К.О. Бољевац, ниже од парка, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 25,20 m2 – цена је 97.020,00 динара.

            Закупнина се може платити у 5 (пет) једнаких годишњих рата, које је закупац дужан да исплати до 31. марта за текућу годину.

            Земљиште из става 1. овог члана понуђач је дужан да приведе намени у року од шест месеци од дана закључења Уговора, у противном губи право на закуп земљишта, без права на повраћај уплаћене закупнине.

II

            Земљиште из члана I овог Огласа не може се давати у подзакуп и не може се отуђити из јавне својине.

Земљиште из тачке I овог Огласа обухваћено је Програмом о постављању мањих монтажних објеката на јавним и другим површинама.

У складу са Програмом у наведеним објектима могу се обављати следеће делатности:

–       продаја прехрамбених, пољопривредних и индустријских производа,

–       вршење занатских услуга и делатности,

–       продаја производа занатских делатности,

–       вршење угоститељских делатности,

–       за адвокатске канцеларије,

–       обављање трговинске и друге делатности,

–       продаја дувана, сувенира, бижутерије, новина, канцеларијског материала, школске опреме, лутријских срећки, индустријских производа и проиозвода занатске делатности,

–       продаја цвећа,

–       вршење других привредних делатности слободних професија и

–       продаја робе на тезгама испред продавница.

III

            Понуђачи су дужни да своје пријаве (понуде) доставе у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања на Огласној табли Општине Бољевац и на огласним таблама месних канцеларија, као и сајту Општине Бољевац, односно до 23.01.2018. године до 15,00 часова, на адресу: Општина Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац, Комисији за отуђење, размену, давање у закуп и прибављање грађевинског земљишта у својини општине Бољевац, са назнаком

„ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА – НЕ ОТВАРАТИ!”.

Јавно надметање ће се одржати 25.01.2018. године у просторијама Општинске управе Бољевац, у канцеларији број 14 у 12,00 часова.

Понуђачи су дужни да  уплате депозит и то:

–       за локације ради постављања мањих монтажних објеката – киоска

1.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 1 – у улици Краља Александра, између стамбене зграде и зграде Општинске управе, на к.п. бр. 173 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 6,00 m2 – депозит износи 2.310,00 динара,

2)   локацијско место бр. 2, површине 6,00 m2 – депозит износи 2.310,00 динара,

2.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 2 – у улици Драгише Петровића са леве стране улице, преко пута Полицијске станице, на к.п. бр. 418 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 7,30 m2 – депозит износи 2.529,45 динара,

2)   локацијско место бр. 2 и 3, површине 13,70 m2 – депозит износи 4.747,05 динара,

3)   локацијско место бр. 4, површине 6,80 m2 – депозит износи 2.356,20 динара,

3.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 3 – у улици Драгише Петровића, испред Дома здравља, на к.п. бр. 247/2 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 6,00 m2 – депозит износи 2.079,00 динара,

2)   локацијско место бр. 2, површине 6,00 m2 – депозит износи 2.079,00 динара,

4.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 4 – у улици Драгише Петровића, испред стамбене зграде бр. 25, на к.п. бр. 247/2 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 6,00 m2 – депозит износи 2.079,00 динара,

5.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 5 – у улици Солунских бораца, између стамбене зграде и продавнице, на к.п. бр. 308/13 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 3, површине 5,76 m2 – депозит износи 1.995,84 динара,

6.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 6 – у улици Светосавској са леве стране улице, поред кишног канала, на к.п. бр. 310 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 7,60 m2 – депозит износи 2.633,40 динара,

2)   локацијско место бр. 2, површине 6,00 m2 – депозит износи 2.079,00 динара,

7.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 7 – у улици Краља Александра, Кеј реке Арнауте, на к.п. бр. 286/2 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 6, површине 4,00 m2 – депозит износи 1.540,00 динара,

2)   локацијско место бр. 7, површине 4,00 m2 – депозит износи 1.540,00 динара,

3)   локацијско место бр. 8, површине 4,00 m2 – депозит износи 1.540,00 динара,

4)   локацијско место бр. 9, површине 4,00 m2 – депозит износи 1.540,00 динара,

8.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 8 – на простору између Основне школе и Спортске хале, на к.п. бр. 271 КО Бољевац, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 6,00 m2 – депозит износи 2.310,00 динара,

2)   локацијско место бр. 2, површине 4,00 m2 – депозит износи 1.540,00 динара,

3)   локацијско место бр. 3, површине 5,80 m2 – депозит износи 2.233,00 динара;

–       за локације ради постављања мањих монтажних објеката за обављање пословних, трговинских, угоститељских, услужних и осталих делатности

1.    ЛОКАЦИЈА БРОЈ 4 – у улици Краља Александра на к.п. бр. 168/1 К.О. Бољевац, ниже од парка, и то

1)   локацијско место бр. 1, површине 25,20 m2 – депозит износи 9.702,00 динара.

            Депозит се уплаћује на жиро рачун бр. 840-730804-13, позив на број: 97  20 026; назив рачуна: депозитни рачун општине Бољевац.

            Понуђач (подносилац пријаве) је дужан да уплати административну таксу у износу од 350,00 динара која се уплаћује на жиро рачун бр. 840-742251843-73, са позивом на број 97  20 026 – приход од административне таксе, буџет општине Бољевац.

Лицитациони корак на јавном надметању не може бити мањи од 5% од почетне цене закупа.

Грађевинско земљиште ће се дати у закуп лицу које понуди највиши износ закупнине за наведено земљиште, која се накнадно не може умањивати.

IV

            Уредна пријава садржи следеће податке о подносиоцу пријаве:

  • за физичка лица

–       име и презиме, адресу, матични број и број телефона,

–       фотокопију важеће личне карте,

–       пријава мора бити потписана;

  • за предузетнике

–       извод из регистра привредног субјекта, који није старији од 6 (шест) месеци,

–       потврда о пореском идентификационом броју;

  •  за правна лица

–       извод из регистра привредног субјекта, који није старији од 6(шест) месеци,

–       потврда о пореском идентификационом броју.

            Лица из става 1. овог члан поред пријаве и прилога који су наведени достављају и

–       изјаву коју делатност ће обављати у монтажном објекту,

–       пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,

–       доказ о уплаћеном депозиту, на жиро рачун бр. 840-730804-13, позив на број: 97  20 026; назив рачуна: депозитни рачун општине Бољевац,

–       доказ о уплаћеној административној такси и

–       изјаву да прихватају све услове из овог Огласа.

            Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвђено овим чланом, односно ако не садржи све податке предвиђене овим јавним огласом, или су подаци дати супротно објављеним условима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Подносиоци пријава су дужни да лично присуствују поступку јавног надметања или да за то овласте лице које је дужно да Комисији преда писмено, потписано и оверено овлашћење подносиоца пријаве.

Уколико подносилац пријаве или лице кога он овласти не присуствује поступку јавног надметања сматраће се да је одустао од пријаве, у ком случају губи право на повраћај уплаћеног депозита.

Подносилац пријаве који пре почетка поступка јавног надметања повуче пријаву за једну или више локација, нема право на повраћај уплаћеног депозита за локацију за коју је одустао.

Учесник јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине а који одустане пошто председник Комисије објави да је јавно надметање завршено за одређену локацију пре доношења решења о давању у закуп грађевинског земљишта, као ни након доношења решења о давању у закуп грађевинског земљишта а пре закључења уговора о закупу, нема право на повраћај уплаћеног депозита.

Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности Решења о давању у закуп грађевинског земљишта.

Подносилац пријаве, чија понуда буде прихваћена као најповољнија, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца не закључи Уговор о закупу.

V

            Решење о давању грађевинског земљиште у закуп доставиће се свим учесницима у року од 5 (пет) дана од дана заседања Комисије.

Уговор о давању грађевинског земљишта у закуп закључиће се између Општине Бољевац и најповољнијег понуђача у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења Решења о давању земљишта у закуп.

VI

            Сва ближа обавештења заинтересована лица могу добити на телефон 030/463-412.

Лице за контакт је Нели Ђорђевић, запослени у Општинској управи општине Бољевац.

VII

            Јавни оглас ће бити објављен на oгласној табли Општине Бољевац и на огласним таблама месних канцеларија као и на сајту Општине Бољевац.

Број: 06-142/2017-II/33
Бољевац, 22.12.2017. године

Комисија за отуђење, размену, давање у закуп и прибављање грађевинског земљишта у својини Општинe Бољевац

Нели Ђорђевић, председник Комисије,

Наташа Грбовић, заменик председника Комисије,

Ана Опачић, члан,

Жаклина Добрић, члан,

Миљан Голубовић, заменик члана

Препоручујемо

СУСРЕТИ СЕЛА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 2018.

Традиционална манифестација „Сусрети села општине Бољевац“, ове године се наставља представљањем десет сеоских фолклорних ансамбала …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *