Важне вести

Прва регистрација

За прву регистрацију моторних и прикључних возила потребно је приложити следећа документа:

попуњен образац захтева (регистрациони лист), са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана,
доказ о пореклу и власништву возила (рачун или саобраћајна дозвола и уговор),
доказ о истоветности (важећу личну карту, решење Агенције за привредне регистре),
доказ о уплаћеним накнадама:
о измиреним царинским обавезама за увоз возила
о плаћеном ПДВ и порезу на употребу моторних возила (ПДФ верзија, Њорд верзија), таксе,
о плаћеном обавезном осигурању возила
о уплати накнаде за саобраћајну дозволу и регистарске таблице: 1.524,00 динара
о уплати Р.А.Т. : 1.400,00 динара
о уплати накнаде за коришћење путева
о уплати накнаде за загађивање животне средине
о уплати општинске комуналне таксе за држање возила и општинске еколошке таксе, ако су прописане општинским одлукама.