Важне вести
Почетна / Е-управа / Возачка дозвола / Замена возачке дозволе

Замена возачке дозволе

За замену возачке дозволе, која се врши када нема могућности да се постојећи образац возачке дозволе продужи, потребно је приложити следећа документа:

читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
возачку дозволу,
важећа лична карта,
две фотографије, величине 3,5 џ 4,5 цм,
доказ о уплаћеним надокнадама:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 550,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014