Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила / Закључак о упућивању возила на испитивање

Закључак о упућивању возила на испитивање

За упућивање возила на испитивање – атест потребно је приложити следећа документа:

попуњен образац захтева (регистрациони лист) са доказом о започетом техничком прегледу и са констатацијом да је потребно извршити испитивање возила,
доказ о пореклу и власништву возила,
доказ о истоветности (важећу личну карту, решење Агенције за привредне регистре),
доказ о уплаћеној надокнади и то:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Републичка административна такса (РАТ)
износ: 1.420,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014