Важне вести
Почетна / Е-управа / Возачка дозвола / Промена пребивалишта возача

Промена пребивалишта возача

За промену пребивалишта возача потребно је приложити документа:

читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
возачку дозволу,
важећу личну карту,
доказ о уплаћеној надокнади и то
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: 550,00
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 56-014