Важне вести
Почетна / Е-управа / Регистрација возила / Промена имаоца возила

Промена имаоца возила

За промену имаоца возила потребно је приложити следећа документа:

попуњен образац захтева (регистрациони лист),
доказ о пореклу возила (саобраћајна дозволу),
доказ о власништву и пореклу возила са регулисаним пореским дажбинама (купопродајни уговор, уговор о поклону, оставинско решење итд.),
доказ о истоветности (важећа лична карта, решење Агенције за привредне регистре),
докази о уплаћеним накнадама:
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: образац саобраћајне дозволе,
прималац: МУП Р Србије
износ: 324,00
жиро рачун: 840-21849-56
и

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
знос: 1.310,00 динара
жиро рачун: 840-742221843-57
модел:97
позив на број: 56-014
Доказ о уплати накнаде за регистарске таблице ако возило нема исто регистарско подручје: 1.200,00 динара.