Важне вести
Почетна / Вести / ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ПУТА НА К.П. 2837 К.О. ПОДГОРАЦ 2

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ПУТА НА К.П. 2837 К.О. ПОДГОРАЦ 2

На основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС , 50/13 – одлука УС, 98/13-одлука УС,132/14 и 145/14), а у вези са Одлуком о изради Плана детаљне регулације за измештање дела пута на К.П. бр. 2837 К.О. Подгорац 2 („Службени лист општине Бољевац“, бр. 8/2016), Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ УВИД  У НАЦРТ План детаљне регулације
за ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ПУТА НА К.П. 2837 К.О. ПОДГОРАЦ 2

  1. Оглашава се јавни увид Плана детаљне регулације за измештање дела пута на К.П. бр. 2837 К.О. Подгорац 2 (у даљем тексту: План) а ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине као и ефектима планирања. Израда Плана финансира се из буџета Општине Бољевац.
  2. Предмет јавног увида је Нацрт планског документа (текстуални и графички део) оверен од стране обрађивача, привредног друштва САПУТНИК-М Д.О.О. Сомбор, Трг Светог Ђорђа 6, 25000 Сомбор, одговорни урбаниста Плана је Предраг Драгић, дипл.инж.саоб. са лиценцом број 202 0869 05.
  3. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ПУТА НА К.П. 2837 К.О. ПОДГОРАЦ 2 ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 (ТРИДЕСЕТ) ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 08.04.2017. ГОДИНЕ ДО 08.05.2017. ГОДИНЕ.
  4. Заинтересована правна и физичка лица могу, у току времена одређеног за јавни увид, извршити увид у Нацрт Плана сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова у згради Општинске управе Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24, канцеларија бр. 5, добити потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
  5. Примедбе и сугестије на изложен предмет јавног увида односно нацрт Плана, у писаној форми послати на адресу: Општина Бољевац, Општинска управа, Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки, ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац, закључно са 08.05.2017. године.
  6. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ, на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида, биће одржана по завршетку јавног увида дана 11.05.2017. године са почетком у 13.00 часова, у малој сали у згради Општинске управе Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24 у Бољевцу.  Комисија за планове општине Бољевац доноси Извештај о обављеном јавном увиду
  7. Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача и представници општине Бољевац. На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

САВЕТНИК УРБАНИСТА
Жаклина Добрић, дипл.инж.арх.

LINK ZA MATERIJAL

Препоручујемо

International Open Procedure for supply of equipment, specialized vehicle – Fire truck for forest fire fighting with equipment

„Municipality of Boljevac announces International Open Procedure for supply of equipment, specialized vehicle – Fire …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *