Важне вести
Почетна / Вести / ОГЛАС о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење комплекса објеката са земљиштем из јавне својине општине Бољевац

ОГЛАС о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење комплекса објеката са земљиштем из јавне својине општине Бољевац

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017, 94/2017), члана 49. и 49а. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 25/2015, 11/2017, 26/2017 и 29/2017) и Одлуке о покретању поступка за отуђење комплекса објеката са земљиштем из јавне својине општине Бољевац бр. 06-136/2017-II/2.1 од 09.11.2017. године, Комисијa за спровођење поступка отуђења комплекса објеката са земљиштем из јавне својине општине Бољевац објављује

О Г Л А С
о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење комплекса објеката са земљиштем
из јавне својине општине Бољевац

I

            Објављује се оглас о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације) за отуђење комплекса објеката са земљиштем из јавне својине Општине Бољевац, по почетној купопродајној цени у износу од 48.313,60 евра, и то:

1.    Помоћна зграда – МАГАЦИН, број зграде 1 – објекат уписан по Закону о озакоњењу објеката, која се налази на к.п. бр. 2838, потес – Змијанац, врста земљишта – грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, земљиште под зградом – објектом 0,01,84 hа, земљиште под делом зграде 0,00,37 hа, пашњак 3. класе 0,45,45 hа, укупне површине 0,47,66 hа, јавна својина Општине Бољевац, уписано у Лист непокретности бр. 6 КО Бољевац,

2.    Остале зграде – ВОЈНА ПЕКАРА, број зграде 1, објекат уписан по Закону о озакоњењу објеката, потес – Змијанац, која се налази на к.п. бр. 340, врста земљишта – грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, земљиште под зградом – објектом 0,02,63 hа, пашњак 3. класе 0,81,45 hа, укупне површине 0,84,08 hа, јавна својина Општине Бољевац, уписано у Лист непокретности бр. 15 КО Илино, са забележбом „oбјекат број 1 који се налази на к.п. бр. 340 је укупне површине 300 m2, од чега се 263 m2 налази на к.п. бр. 340 у КО Илино, а преостали део у површини од 37 m2 се налази на к.п. бр. 2838 у КО Бољевац“.

II

            Плаћање купопродајне цене је једнократно.

Трошкове овере уговора сносиће купац као и обавезу плаћања пореза на пренос апсолутних права и осталих трошкова пред надлежним органима у поступку реализације уговора.

III

            Лицитациони корак утврђује се у процентуалном износу од 5% од почетне купопродајне цене.

IV

            Приликом утврђивања најповољнијег понуђача примениће се критеријум највише понуђене купопродајне цене на јавном надметању.

V

            Објекти из члана I се налази у Урбанистичкој целини 3 – Зона 4, на основу Плана генералне регулације за насељено место Бољевац („Службени лист општине Бољевац”, бр. 15/2/11).

VI

            Право учешћа у поступку за отуђење објеката са земљиштем из јавне својине Општине Бољевац имају физичка лица, предузетници и правна лица.

Рок за достављање пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу, односно до 27.11.2017. године.

VII

            Пријава која се доставља треба да садржи:

1)   за физичка лица – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана,

2)   за физичка лица (предузетнике) – име и презиме власника радње, адреса пребивалишта, извод из регистра надлежног органа, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању ПДВ (уколико је у систему ПДВ), копију уговора о отварању и вођењу рачуна код  пословне банке,

3)   за правна лица – назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, оснивачки акт, копију решења о додељеном ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ) и копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке.

Поред доказа из  тачке 1), 2) или 3) пријава треба садржи и:

–       пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,

–       изјаву да понуђач прихвата почетну купопродајну цену непокретности,

–       доказ о уплаћеном депозиту у износу од 4.831,36 евра, који се уплаћује на жиро рачун бр. 840-730804-13, позив на број: 97 20 026; назив рачуна: депозитни рачун општине Бољевац, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате;

–       доказ о уплати административне таксе у износу од 350,00 динара која се уплаћује на жиро рачун бр. 840-742251843-73, са позивом на број 97 20 026 – приход од административне таксе, буџет општине Бољевац.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују.

Учеснику чија пријава није прихваћена, депозит се враћа по коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Понуђач, чија је пријава прихваћена, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива не закључи уговор о отуђењу.

VIII

            Пријаве за учествовање у јавном надметању (лицитацији) достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Бољевац – Комисији за спровођење поступка отуђења комплекса објеката за земљиштем из јавне својине Општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, са назнаком: „Пријава за учествовање у јавном надметању (лицитацији) за отуђење комплекса објеката са земљиштем из јавне својине општине Бољевац – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте неопходно је уписати назив понуђача, адресу, матични број или ПИБ и број телефона.

IX

            Јавно надметање (лицитација) одржаће се у згради општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24 ( канцеларија бр. 18) дана 29.11. 2017. године са почетком у 12,00 часова.

X

            На основу спроведеног поступка Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Општинско веће општине Бољевац, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од 15 дана од дана доношења одлуке о отуђењу непокретности.

XI

            Непокретности се могу разгледати сваког дана трајања огласа у периоду од 08 до 15 часова, уз претходну најаву. Лице за контакт је Жанко Видаковић, телефон 030/ 463-412, 463-413.

XII

            Оглас објавити у дневном листу, на огласној табли Општине Бољевац и на сајту Општине Бољевац.

 

Број:  06-136/2017-II/2.1

Бољевац, 10.11.2017. године

КОМИСИЈA:

Нели Ђорђевић – председник Комисије,

Наташа Грбовић – члан Комисије,

Миодраг Трифуновић – члан Комисије,

Ана Опачић – члан Комисије

Препоручујемо

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА  ДАНА 31.01.2018. ГОДИНЕ   На основу члана …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *