Важне вести
Почетна / Здравство

Здравство

ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ

Дом здравља послује, као самостална здравствена установа од 1998, год. под називом:
Дом здравља Бољевац.

Седиште: Бољевац, ул. Драгише Петровић бр.41.
Оснивач: Скупштина општине Бољевац
Порески идентификациони број (ПИБ): 102026331
Матични број: 17213687
Директор: Др Славко Илић
Веб сајт: www.dzboljevac.rs
Телефони: централа (030) 463-773, 463-774,
директор 463-387,
економско финан.служба 463-338,
општа и правна служба/факс 463-388

I ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА

Дом здравља Бољевац, у складу са Планом мреже здравствених установа, обавља здравствену делатност на примарном нивоу на подручју општине Бољевац која обухвата:
1) Заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених,
2) Превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољења и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите,
3) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља,
4) Спречавање, рано откривање и контролу малигних болести,
5) Спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба,
6) Патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући,
7) Хитну медицинску помоћ и санитетски превоз,
8) Заштиту менталног здравља,
9) Палијативно збрињавање,
10) Друге послове утврђене Законом.

II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

У циљу ефикасног и рационалног обављања делатности и што веће доступности здравствене заштите у Дому здравља образују се организационе јединице по функционалном принципу за једну или више сродних области (служба, одељење, одсек) и по територијалном принципу (здравствене амбуланте).
У Дому здравља су следеће организационе јединице:
1) Служба опште медицине са медицином рада, поливалентном патронажом, физикалном медицином и рехабилитацијом, кућном негом и лечењем, хитном медицинском помоћи са санитетским превозом,
2) Одељење здравствене заштите жена, деце, школске деце и омладине,
3) Одељење за радиолошку, лабораторијску и ултразвучну дијагностику,
4) Одељење стоматолошке здравствене заштите,
5) Специјалистичко-консултативна делатност,
6) Служба за правне и економско финансијске, техничке и друге сличне послове.

1) У служби опште медицине образују се уже организационе јединице и то:
– Одељење опште медицине са медицином рада, физикалном медицином и рехабилитацијом и здравственим амбулантама у сеоским насељима Криви Вир, Луково, Јабланица, Рујиште и Ртањ, Добро Поље, Бачевица и Валакоње,
– Одсек здравствена амбуланта Боговина са здравственом амбулантом у сеоском насељу Подгорац,
– Одсек здравствена амбуланта Савинац са здравственим амбулантама у сеоским насељима Сумраковац, Оснић и Врбовац,
– Одсек поливалентне патронаже,
– Одељење хитне медицинске помоћи са санитетским превозом,
2) У одељењу здравствене заштите жена, деце, школске деце и омладине, образују се више организационе јединице и то:
– одсек здравствене заштите жена,
– одсек здравствене заштите деце, школске деце и омладине,
3) У одељењу за радиолошку, лабораторијску и ултразвучну дијагностику образују се уже организационе јединице и то:
– одсек за радиолошку и ултразвучну дијагностику,
– одсек за лабораторијску дијагностику.
4) У одељењу стоматолошке здравствене заштите образују се уже организационе јединице и то:
– одсек стоматолошке дечје превентивне здравствене заштите,
– одсек стоматолошке здравствене заштите одраслог становништва.
5) Специјалистичко-консултативна делатност из области: неуропсихијатрије и физијатрије,
6) У служби за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове образују се уже организационе јединице и то:
– одсек за опште и правне послове,
– одсек за економско финансијске послове,
– одсек за техничке и друге случне послове.

III УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПАЦИЈЕНТУ КАО ОСИГУРАНИКУ ОБЕЗБЕЂУЈУ
НА ТЕРЕТ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

1. Мере превенције и раног откривања болести:
1) здравствено васпитање које се спроводи организовањем посебних предавања или давања савета од стране здравствених радника у вези са заштитом, очувањем и унапређењем здравља, стицањем знања и навика о здравом начину живота, откривању и сузбијању фактора ризика.
Здравствено васпитање из става 1. ове тачке, спроводи се нарочито у вези са болестима зависности, ХИВ инфекцијом, раним откривањем болести и исхраном кроз:
– индивидуални рад саветовањем,
– групни рад (рад у малој групи)
– активне методе учења (предавања, креативне радионице, демонстрационе вежбе, изложбене едукације, кампови за децу оболелу од шећерне болести, хемофилије, прогресивних неуромишићних болести и др.),
2) систематски и остали прегледи деце, школске омладине, студената до краја прописаног школовања а најкасније до навршених 26 година живота, жена у вези са трудноћом и одраслих особа у складу са републичким програмом превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја и утврђеним стандардима,
3) превентивне стоматолошке и профилактичке мере за превенцију болести уста и зуба код трудница, деце до навршених 18 година живота, као и старијих лица која су тешко душевно или телесно ометена у развоју,
4) здравствено васпитање у вези са планирањем породице, превенцијом нежељене трудноће, контрацепцијом и хируршком стерилизацијом, тестирањем на трудноћу дијагностиком и лечењем сексуално преносивих болести и ХИВ инфекције,
5) вакцинација, имунопрофилакса и хемопрофилакса која је обавезна према републичком програму имунизације становништва против одређених заразних болести,
6) хигијенско-епидемиолошке и друге законом предвиђене мере и поступке у вези са спречавањем, откривањем и лечењем ХИВ инфекције и других заразних болести и спречавањем њиховог ширења.
2. Прегледи и лечење у вези са трудноћом, порођајем и постнаталним периодом
1) прегледи и лечење од стране гинеколога и бабице који се односе на планирање породице, трудноћу (укључујући пренатални период, порођај и постпорођајни период), стања која могу да изазову компликацију трудноће,
2) патронажне посете и помоћ породиљи и рутинска нега новорођенчета од стране патронажне сестре.
3. Прегледи и лечење у случају болести и повреда
1) указивање хитне медицинске помоћи на месту медицинске хитности или у здравственој установи,
2) хитан санитетски превоз за болести или повреде које су опасне по живот осигураног лица.
Хитан санитетски превоз обухвата превоз санитетским возилом због болести или повреде које су опасне по живот осигураног лица до најближе здравствене установе која је оспособљена за наставак даљег лечења оболелог, односно повређеног,
3) санитетски превоз који није хитан, када је оправдан и медицински неопходан.
Санитетски превоз који није хитан обухвата превоз до здравствене установе у којој се пружа здравствена заштита која је оправдана и медицински неопходна, као и превоз из здравствене установе до куће осигураног лица.
Санитетски превоз који није хитан оправдан је и медицински неопходан у случају да транспорт било којим другим транспортним средством може угрозити живот и здравље осигураног лица.
4) преглед и лечење у примарној здравственој заштити као и у кући осигураника, од стране изабраног лекара,
5) амбулантни прегледи и лечење код специјалисте по упуту изабраног лекара,
6) лабораторијска, рендгенска и ултразвучна дијагностика која је предложена од изабраног лекара или лекара специјалисте, а медицински је неопходна и оправдана за дијагностику и лечење болести или повреде,
7) право на пратиоца осигураном лицу до навршених 15 година живота, као и лицу старијем од 15 година живота теже душевно или телесно ометеном у развоју, за време стационарног лечења и медицинске рехабилитације, када је то медицински неопходно.
Право на пратиоца за време путовања или за време путовања и боравка у другом месту обезбеђује се осигураном лицу млађем од 18 година живота, односно лицу старијем од 18 година живота које је теже телесно или душевно ометено у развоју.
8) кућно лечење које је оправдано и медицински неопходно.
Кућно лечење је оправдано и медицински неопходно у случају када је од стране изабраног лекара или лекара специјалисте индикована примена парентералних лекова, медицинских и рехабилитационих процедура које здравствени радник може да пружи у кућним условима осигураном лицу које је непокретно или лицу чије кретање захтева помоћ другог лица.
Кућно личење се спроводи и као наставак стационарног лечења.
4. Медицинска рехабилитација у случају болести и повреда
1) прегледи, лечење и медицинска рехабилитација у случају болести и повреда деце, ученика и студената до краја прописаног школовања а најкасније до навршених 26 година живота,
2) прегледи, лечење и рехабилитација због професионалних болести и повреда на раду,
3) прегледи, лечење и медицинска рехабилитација старијих лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју.
Право на медицинску рехабилитацију у случају повреде и болести, осигурано лице остварује у складу са општим актом Републичког завода којим се утврђују врсте индикација за коришћење медицинске рехабилитације, дужина трајања рехабилитације, начин и поступак остваривања рехабилитације и упућивања на рехабилитацију.
5. Прегледи и лечење болести уста и зуба
1) прегледи и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота (укључујући покретни ортодонски апарат и стоматолошке надокнаде у складу са општим актом Републичког завода којим се уређују медицинско-техничка помагала), старијих лица од 18 година живота која су тешко душевно или телесно ометена у развоју, као и лица са тежим урођеним и стеченим деформитетима лица и вилица,
2) прегледи и лечење болести уста и зуба, изузев протетског збрињавања, код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја,
3) указивање хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасле,
4) прегледи уста и зуба изузев протетског збрињавања, пре трансплантације органа и ткива, односно операција на срцу.
6. Прегледи и лечење у вези са ХИВ инфекцијом и осталим заразним болестима за које је законом предвиђено спровођење мера за спречавање њиховог ширења.
7. Прегледи и лечење од малигних болести, хемофилије, шећерне болести, психозе, епилепсије, мултипле склерозе, прогресивних неуро мишићних болести, церебралне парализе, параплегије, тетраплегије, трајне хроничне бубрежне инсуфицијенције код које је индикована дијализа или трансплантација бубрега, цистичне фиброзе, системских аутоимуних болести, реуматске болести и њених компликација.
8. Лекови и медицинска средства
1) право на лекове са Листе лекова који се прописују на лекарски рецепт или издају на налог на терет средстава обавезног здравственог осигурања (у даљем тексту: Листа лекова)
Лек из тачке 1) прописује се осигураном лицу у количини која је неопходна до наредне контроле, али за период који није дужи од пет дана код акутних обољења и стања
Лек из тачке 1) прописује се осигураном лицу, у количини која је неопходна за период од 30 дана код хроничних обољења.
Изузетно од става 3, осигураном лицу са хроничним обољењем и терапијом леком истог интернационалног незаштићеног назива, која у периоду од годину дана пре прописивања лека није мењана, лек из става 3. прописује се у количини која је неопходна за период до 60 дана.
Лекови који садрже опојне дроге или психотропне супстанце, лекови који се користе у лечењу ХИВ-а, лекови из групе антинеопластика и имуномодулатора, као и лекови под посебним режимом издавања (Листа Ц) могу се прописивати за период до 30 дана.
2) право на медицинска средства која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, односно која се прописују на налог.
9. Медицинско-техничка помагала
Право на медицинско-техничка помагала, осигурано лице остварује у складу са општим актом Републичког завода којим се утврђују врсте медицинско-техничких помагала и индикације за њихово коришћење, стандарди материјала од којих се израђују, рокови трајања, односно набавке, одржавање и њихово занављање, као и начин и поступак остваривања права на медицинско-техничка помагала.

IV УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ НЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ НА ТЕРЕТ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Осигураним лицима у оквиру обавезног здравственог осигурања не обезбеђује се здравствена заштита која обухвата следеће:

– медицинска испитивања ради утврђивања здравственог стања, телесног оштећења и инвалидности у поступцима код надлежног органа, осим испитивања по упуту стручно-медицинског органа у поступку остваривања права из здравственог осигурања, односно ради остваривања одређених права код других органа и организација.
– здравствени прегледи ради упису у средње школе, високошколске установе и на курсеве, добијање уверења о здравственој способности за заснивање радног односа, односно добијања других дозвола за рад, за бављење рекреацијом и спортом,
– утврђивање здравственог стања осигураног лица по захтеву других органа, односно које се не остварује по захтеву стручно-медицинских органа у поступку у складу са Законом о здравственом осигурању (код осигуравајућих друштава, судова, у кривичном и преткривичном поступку, код издавања потврде за возаче моторних возила, утврђивања здравствене способности по предлогу послодавца, мера у вези са заштитом на раду итд.), ако законом није друкчије одређено,
– обавеза послодавца да из својих средстава обезбеди специфичну здравствену заштиту запослених, као друштвену бригу за здравље на нивоу послодавца у складу са Законом којим се уређује здравствена заштита,
– коришћење здравствене заштите у супротности са начином и поступком остваривања здравствене заштите који је прописан законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење тог закона,
– здравствена заштита која је повезана са лечењем акутног пијанства,
– необавезне имунизације и имунизације које су везане за путовање у иностранство или за обављање одређеног посла,
– стоматолошке услуге које нису утврђене као право из обавезног здравственог осигурања у складу са законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење тог Закона,
– санитетски превоз у случају када осигурано лице може да буде безбедно транспортовано на други адекватан начин, и хитан ваздушни саобраћај у случају када осигурано лице може бити сигурно транспортовано друмским или другим превозом,
– лечење компликација које су последица здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са овим законом,
– друге врсте здравствених услуга које нису утврђене као право из обавезног здравственог осигурања, у складу са општим актом Републичког завода. Ове услуге плаћа пацијент из својих средстава, по ценама које утврђује давалац здравствене услуге.

V ОРГАНИ И СТРУЧНИ ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА

Органи Дома здравља су:
1) директор
2) Управни одбор
3) Наџорни одбор
Стручни органи Дома здравља су:
1) Стручни савет
2) Стручни колегијум
3) Етички одбор
4) Комисија за унапређење квалитета рада.

VI РАДНО ВРЕМЕ

– Одељење хитне медицинске помоћи са санитетским превозом од 0,00 до 24,00х и једна екипа у саставу доктор медецине, медицински техничар и возач у приправности,
– одељење опште медицине у Дому здравља у Бољевцу радним даном (од понедељка до петка) од 6,30 до 22,00х,
– медицина рада, физикална медицина и рехабилитација радним даном (од понедељка до петка) од 6,30 до 14,30х ,
– поливалентна патронажа радним даном, викендом и празником од 6,30 до 20,00х
– здравствене амбуланте у сеоским насељима Криви Вир, Луково, Јабланица, Рујиште и
Ртањ, Добро Поље, Бачевица, Боговина , Подгорац, Савинац, Сумраковац, Оснић радним даном (од понедељка до петка) од 6,30 до 10,30х
– лекар у здравственој амбуланти у сеоским насељима: Криви Вир и Врбовац-уторак, Луково и Јабланица – среда, Рујиште и Ртањ – понедељак, Добро Поље и Бачевица – четвртак, Валакоње – петак, Боговина , Подгорац и Савинац сваког радног дана од понедељка до петка, Сумраковац – понедељак и четвртак, Оснић – уторак и четвртак,
– одсек здравствене заштите жена радним даном (од понедељка до петка) од 6,30 до
14,30х,
– одсек здравствене заштите деце, школске деце и омладине радним даном (од понедељка
до петка) од 6,30 до 14,30х,
– одсек за радиолошку и ултразвучну дијагностику радним даном (од понедељка
до петка) од 6,30 до 14,00х,
– одсек за лабораторијску дијагностику радним даном (од понедељка до петка) од 6,30 до 14,30х,
– одсек стоматолошке дечје превентивне здравствене заштите радним даном (од понедељка до петка) од 6,30 до 14,30х,
– одсек стоматолошке здравствене заштите одраслог становништва радним даном (од понедељка до петка) од 6,30 до 20,00х,
У случају потребе за радом ван радног времена приправан: педијатар, доктор стоматологије, бабица, лаборант и радиолошки техничар.

VII КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Дом здравља има 113 запослених ; 22 доктора од чега 5 специјалиста опште, 2 специјалиста медицине рада и по једног специјалисту педијатрије, неуропсихијатрије, гинекологије, радиологије и ортопедије вилице, 61 медицински техничар, 8 административних и 22 помоћно – техничких.