Важне вести
Почетна / Вести / РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ „ГАЈ“ У БОЉЕВЦУ

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ „ГАЈ“ У БОЉЕВЦУ

На основу чл. 45a.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС , 50/13 – одлука УС, 98/13-одлука УС,132/14 и 145/14), а у вези са Одлуком о изради Плана детаљне регулације за насеље „Гај“ у Бољевцу („Службени лист општине Бољевац“, бр. 11/2017), Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД 

У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ „ГАЈ“ у Бољевцу

 

 

1.      Оглашава се рани јавни увид Плана детаљне регулације за насеље „Гај“ у Бољевцу  (у даљем тексту: План) а ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине као и ефектима планирања. Израду Плана финансираће се из буџета Општине Бољевац. Рок за израду Плана је 1 (једна) година.

2.      Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетним фазама израде планског документа (текстуални и графички део) и оверен од стране привредног друштва „АБА-ГЕОДЕТСКА КУЋА“ ДОО Београд, ул. Михаила Булгакова 50б. Одговорни урбаниста Плана је Мирјана Керебић, дипл.прост.планер, са лиценцом број 201 0827 05.

3.      РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ „ГАЈ“ у Бољевцу ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 (ПЕТНАЕСТ) ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 12.10.2017. ГОДИНЕ ДО 27.10.2017. ГОДИНЕ.

4.      Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу техничких услова.

5.      Заинтересована правна и физичка лица могу, у току времена одређеног за рани јавни увид, извршити увид у План односно предмет раног јавног увида сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова у згради Општинске управе општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24, канцеларија бр. 5, добити потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

6.      У току трајања раног јавног увида, правна и физичка лица могу поднети примедбе и сугестије на изложен предмет раног јавног увида, у писаној форми на адресу: Општина Бољевац, Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки, ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац, закључно са 14.06.2017. године.

7.      По завршеном раном јавном увиду, Комисија за планове општине Бољевац доноси Извештај о обављеном јавном увиду.

ЛИНК ЗА ТЕКСТ     ЛИНК ЗА  ГРАФИКУ

Саветник – Урбаниста
Жаклина Добрић, дипл.инж.арх.

Препоручујемо

International Open Procedure for supply of equipment, specialized vehicle – Fire truck for forest fire fighting with equipment

„Municipality of Boljevac announces International Open Procedure for supply of equipment, specialized vehicle – Fire …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *