Важне вести
Почетна / Вести / ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ број 21/2016),  члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ број 88/2016),   члана 4. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, број 88/2016), члана 62. Одлуке о организацији Општинске управе („Службени лист општинe Бољевац“, број 25/2015, 30/2016, 19/2017),  Општинско веће општине Бољевац, на предлог начелника Општинске управе општине Бољевац, дана 05.01.2018. године, усвојило је обједињен

 

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ“

 

Члан 1.

            Члан 47.  Правилника  о организацији и систематизацији радних места у  Општинској управи општине Бољевац и Општинском правобранилаштву општине Бољевац (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 31/2016, 1/2017, 8/2017, 21/2017, 33/2017) мења се и гласи:

У обједињеном правилнику систематизована су следећа радна места:

 

функционери /запослени Број систематизованих

 радних места

 Број извршилаца
Функционери (општински правобранилац) 1 раднo места 1 функционер
 Постављена лица (помоћници председника ) 3 радна места 3 функционера
     
Службеник на положају – начелник

I група

1  радно место 1  службеник на положају
Службеник на положају – заменик начелника

II група

1 радно место 1 службеник на положају
Службеници – извршиоци    
     
Самостални саветник 8 радних места 8 службеника
Саветник 14 радних места 14 службеника
Млађи саветник 4  раднa места 4  службеника
Сарадник ____ радно место _____ службеник
Млађи сарадник ____ радно место _____ службеник
Виши референт 10 радних места 15 службеника
Референт ____ радно место ____ службеник
Млађи референт ____ раднo местo ____ службеник
Укупно: 36 радних места 41 службеник
     
Намештеници Број радних места Број намештеника
Прва врста радних места ____ радних места _____ намештеника
Друга врста радних места ____ радних места _____ намештеника
Трећа врста радних места ____ радних места _____ намештеника
Четврта врста радних места 1  радно место 1 намештеник
Пета врста радних места 4 радних места 4  намештеника
Укупно: 5 радних места 5 намештеника

 

Укупан број систематизованих радних места на одређено (начелник и заменик начелника) и  неодређено време  у обједињеном правилнику, у Општинској управи општине Бољевац  је 50 и то :

  • 2 службеника  на положају (начелник и заменик начелника),
  • 41 службеника на извршилачким радним местима,
  • 5 на радним местима намештеника и
  • 2 запослена у Кабинету председника.

 Члан 2.

             У члану 48. тачка 8. постаје  тачка 8.1., а додаје се нова   тачка 8.2. која гласи: 

 

“8.2. ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Шифра радног места: О010103

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; решава о правима и обавезама запослених у случајевима када се начелник Општинске управе изузима по Закону; обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе.

За свој рад одговоран је Скупштини општине, Општинском већу и председнику општине.

            Звање: службеник на положају у II групи.

Број службеника на положају: 1.

            Врста и степен школске спреме: за заменика начелника Општинске управе, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

            Радно искуство: Најмање пет година радног искуства у струци.

            Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.

Одређена знања и вештине: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу  8. дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац.

Правилник истовремено објавити и на огласној табли општине Бољевац и веб презентацији општине Бољевац: www.boljevac.org.rs.

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

 

 

Број: 06-1/2018-II/2
Бољевац, 05.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

др Небојша Марјановић

Препоручујемо

СУСРЕТИ СЕЛА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 2018.

Традиционална манифестација „Сусрети села општине Бољевац“, ове године се наставља представљањем десет сеоских фолклорних ансамбала …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *