Важне вести
Почетна / Вести / ОГЛАС за давање у закуп пословног простора у Бољевцу јавним надметањем

ОГЛАС за давање у закуп пословног простора у Бољевцу јавним надметањем

На основу члана 16. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 25/2015, 11/2017, 26/2017 и 29/2017) и Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у Бољевцу јавним надметањем  бр. 06-14/2018-II/20.1 од 22.02.2018. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у Бољевцу јавним надметањем, објављује

О Г Л А С за давање у закуп пословног простора у Бољевцу јавним надметањем

 I

            Објављује се оглас за давање у закуп пословног простора у улици Краља Александра у Бољевцу, који се налази на КП. бр. 257, укупне површине 298,09  m2 ( у згради бр. 3  посл. простор пов. 203,89 m2 и у згради бр. 4.  посл. простор пов. 94,20 m2) , уписан у Лист непокретности бр. 6 КО  Бољевац јавним надметањем, на временски период од 5 (пет) годинa, ради обављања канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности.

II

        Почетна цена закупа за пословни простор из чл. I овог огласа износи 76.907,00 динара месечно.

Лицитацини корак износи 5% од почетне месечне цене закуп.

Понуђач, чија понуда буде прихваћена преузима обавезу плаћања трошкова комуналних и других услуга (електричне енергије, воде, канализације и сл.)

 III

            Пословни простор из члана I не може се давати у подзакуп.

Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца.

Понуђач, чија понуда буде прихваћена је дужан да уз потписивање уговора о закупу положи бланко меницу са меничним овлашћењем као инструмент обезбеђења плаћања будућег закупа.

IV

          Право учешћа у јавном надметању имају физичка и правна лица.

Уредна пријава садржи  следеће податке о подносиоцу пријаве:

1) за физичка лица- име и  презиме, адреса пребивалишта, матични број, број личне карте

2) за физичка лица ( предузетнике) – име и презиме власника радње,  адреса пребивалишта, извод из регистра надлежног органа,  назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), копију уговора о отварању  и вођењу рачуна код  пословне банке;

3) за правна лица – назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, оснивачки акт, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију  потврде о извршеном  евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а) и копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке;

Поред доказа из  тачке 1), 2) или 3) пријава треба садржи:

– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,

– делатност која ће се обављати,

– висину понуђене закупнине,

– изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању,

– изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза,

– доказ о уплаћеном депозиту у износу од 76.907,00 динара, који се уплаћује на жиро рачун бр. 840-730804-13, позив на број: 97 20 026; назив рачуна: депозитни рачун општине Бољевац,

–  доказ да понуђач нема дуг према буџету општине Бољевац, по основу закупа;

– доказ о уплати административне таксе у износу од 350,00 динара која се уплаћује на жиро рачун   бр. 840-742251843-73 са позивом на број 97  20 026 – приход од административне таксе, корисник – буџет општине Бољевац.

Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа.

Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 дана од дана пријема позива  закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.

V

            Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти до 12.03.2018. године на адресу:  Општина Бољевац – Комисији за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у Бољвцу јавним надметањем, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, са назнаком: “Пријава за учествовање по огласу за давање закуп пословног простора у Бољевцу,  јавним надметањем- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте неопходно је уписати: назив понуђача, адресу, матични број, ПИБ  и број телефона.

VI       

            Отварање понуда ће се одржати 14.03.2018. године (среда) са почетком у 12 часова у канцеларији бр. 18 Општинске управе Бољевац.

VII

            На основу спроведеног поступка Општинско веће донеће Одлуку о давању у закуп  пословног простора у Бољевцу најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од 15 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп.

VIII

            Пословни простор се може разгледати по договору, уз претходну најаву.

Лице за контакт је Нели Ђорђевић, телефон 030/ 463-412, 463-413.

IX

            Оглас објавити у дневном листу  Политика, на огласној табли Општине Бољевац и на сајту Општине Бољевац.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП

Нели Ђорђевић – председник Комисије,

Жаклина Добрић – члан Комисије,

Биљана Рашић Марковић – члан Комисије,

Миодраг Трифуновић – члан Комисије,

Ана Опачић – члан Комисије

Број: 06-14/2018-II/20.1

Бољевац,  2.03.2018.  године

Препоручујемо

International Open Procedure for supply of equipment, specialized vehicle – Fire truck for forest fire fighting with equipment

„Municipality of Boljevac announces International Open Procedure for supply of equipment, specialized vehicle – Fire …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *