Важне вести
Почетна / Вести / ОГЛАС за давање у закуп пословног и магацинског простора у својини општине Бољевац јавним надметањем

ОГЛАС за давање у закуп пословног и магацинског простора у својини општине Бољевац јавним надметањем

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС”, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 16. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини општине Бољевац („Сл. лист општине Бољевац“, бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014 , 25/2015 и 11/2017), Одлуке о покретању поступка за давање у закуп дела пословног простора  у својини општине Бољевац Зграде културе – ДОМ КУЛТУРЕ – Рујиште – јавним надметањем бр. 06-81/2017-II/19.1 од 20.07.2017. године, Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног и магацинског простора у својини општине Бољевац Зграде културе у Савинцу јавним надметањем бр. 06-81/2017-II/20.1 од 20.07.2017. године, и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног и магацинског простора  у својини општине Бољевац Зграде јединице локалне самоуправе у Кривом Виру јавним надметањем бр. 06-81/2017-II/21.1 од 20.07.2017. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп јавним надметањем, објављује

О Г Л А С

за давање у закуп пословног и магацинског простора у својини општине Бољевац јавним надметањем

I

            Објављује се оглас за давање у закуп пословног и магацинског простора у својини општине Бољевац, јавним надметањем, односно:

 1.  Зграде културе – ДОМ КУЛТУРЕ – Рујиште – јавним надметањем која се налази на к.п. бр. 7607/2, број зграде 1, објекат изграђен без одобрења за градњу, потес Село, у површини од 36 m2, уписане у Лист непокретности бр. 310 КО Рујиште, на временски период од 3 (три) године,
 2.  Зграде културе која се налази на к.п. бр. 860/1, број зграде 1, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, потес ТИМОК 11, и то 30 m² пословног простора без грејања и 30 m² магацинског простора, уписане у Лист непокретности бр. 313 КО Савинац на временски период од 5 (пет) година, и
 3.  Зграде јединице локалне самоуправе која се налази на к.п. бр. 4998, број зграде 1, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, потес Село, и то 71 m2 пословног простора и 39 m2  магацинског простора, уписане у Лист непокретности бр. 1831 КО Криви Вир на временски период од 5 (пет) година.

Пословни простор се издаје ради обављања трговинске делатности.

II

            Почетна цена закупа износи:

 1. за пословни простор из чл. I ст. 1. овог огласа почетни износ закупнине износи 66 динара по m², што укупно износи 2.376,00 динара месечно;
 2. за пословни простор из чл. I ст. 2. овог огласа почетни износ закупнине за пословни простор без грејања износи 66,00 динара по m², односно за магацински простор 22,00 динара по m², што укупно износи 2.640,00 динара месечно;
 3. за пословни простор из чл. I ст. 3. овог огласа почетни износ закупнине за пословни простор без грејања износи 66,00 динара по m², односно за магацински простор 22,00 динара по m², што укупно износи 5.544,00 динара месечно.

Лицитацини корак износи 5% од почетне месечне цене закупа.

Понуђач, чија понуда буде прихваћена преузима обавезу плаћања трошкова комуналних и других услуга (електричне енергије, воде, канализације и сл.).

III

            Пословни и магацински простор из чл. I ове oдлуке не може се давати у подзакуп.

Закупац не може вршити адаптацију пословног и магацинског простора без претходне сагласности закуподавца.

IV

            Понуђач, чија понуда буде прихваћена је дужан да уз потписивање уговора о закупу положи бланко меницу са меничним овлашћењем као инструмент обезбеђења плаћања будућег закупа.

Закуподавац може једнострано раскинути Уговор о закупу ако закупац не плати дуг ни у року од 15 дана од дана достављања фактуре, ако непокретност користи супротно намени предвиђеној Одлуком, ако непокретност изда у подзакуп, ако не измирује друге обавезе преузете уговором о закупу – плаћање електричне енергије и сл., а у складу са Уговором и у другим случајевима предвиђеним уговором, Одлуком о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини Општине Бољевац и Законом о облигационим односима.

V

            Право учешћа у јавном надметању имају физичка и правна лица.

Уредна пријава садржи следеће податке о подносиоцу пријаве:

 1. за физичка лица – име и презиме, адреса пребивалишта, матични број, број личне карте;
 2. за физичка лица (предузетнике) – име и презиме власника радње, адреса пребивалишта, извод из регистра надлежног органа, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању ПДВ (уколико је у систему ПДВ), копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке;
 3. за правна лица – назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, оснивачки акт, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ) и копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке;

Поред доказа из  тачке 1), 2) или 3), пријава треба да садржи и:

– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

– делатност која ће се обављати;

– висину понуђене закупнине;

– изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању;

– изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза;

– доказ о уплаћеном депозиту у висини месечне закупнине, односно:

 • 376,00 динара за пословни простор из чл. I тач. 1. овог огласа,
 • 640,00 динара за пословни простор из чл. I тач. 2. овог огласа, и
 • 544,00 динара за пословни простор из чл. I тач. 3. овог огласа,

који се уплаћује на жиро рачун бр. 840-730804-13, позив на број: 97 20 026; назив рачуна: депозитни рачун општине Бољевац;

– доказ да понуђач нема дуг према буџету општине Бољевац, по основу закупа;

– доказ о уплати административне таксе у износу од 350,00 динара која се уплаћује на жиро рачун бр. 840-742251843-73 са позивом на број 97  20 026 – приход од административне таксе, корисник – Буџет општине Бољевац;

– јасну назнаку на коју се непокретност из члана I овог огласа пријава односи.

Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа.

Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 дана од дана пријема позива  закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.

Неуредне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Неуредна је понуда која не испуњава услове утврђене Огласом.

Неблаговремена понуда је понуда која није достављена до рока прописаног Огласом.

Поред неуредних и неблаговремених понуда неће се разматрати ни понуде оног понуђача који има дуг према буџету општине Бољевац по основу закупа.

VI

            Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти до 07.08.2017. године на адресу: Општина Бољевац – Комисија за спровођење поступка давања у закуп јавним надметањем, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, са назнаком: „Пријава за учествовање по огласу за давање у закуп пословног и магацинског простора у својини општине Бољевац  јавним надметањем – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте неопходно је уписати: назив понуђача, адресу, матични број, ПИБ и број телефона.

VII

            Отварање понуда ће се одржати 09.08.2017. године (среда) са почетком у 12 часова у канцеларији бр. 18 Општинске управе Бољевац.

VIII

            На основу спроведеног поступка Општинско веће донеће Одлуку о давању у закуп пословног и магацинског простора најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од 15 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп.

IX

            Пословни и магацински простор се може разгледати по договору, уз претходну најаву.

Лице за контакт је Ана Опачић, телефон 030/ 463-412, 463-413.

 

Комисијa за спровођење поступка давања у закуп

 • Председник комисије, Нели Ђорђевић, с.р.
 • члан комисије, Ана Опачић, с.р.
 • члан комисије,Миодраг Трифуновић, с.р.
 • члан комисије, Жаклина Добрић, с.р.

Број:  464-34/2017-II

Бољевац, 28.07.2017. године

 

 

Препоручујемо

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА  ДАНА 31.01.2018. ГОДИНЕ   На основу члана …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *