Важне вести
Почетна / Вести / ОГЛАС за давање у закуп комплекса зграда у насељу Ртањ јавним надметањем

ОГЛАС за давање у закуп комплекса зграда у насељу Ртањ јавним надметањем

На основу члана 16. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 25/2015, 11/2017, 26/2017 и 29/2017) и Одлуке о покретању поступка давања у закуп комплекса зграда у насељу Ртањ јавним надметањем  бр. 06-125/2017-II/10.1 од 01.11.2017. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп комплекса зграда јавним надметањем, објављује

 

О Г Л А С

за давање у закуп комплекса зграда у насељу Ртањ јавним надметањем

 

I

          Објављује се оглас за давање у закуп комплекса зграда у својини Општине Бољевац, које се налазе у насељу Ртањ, јавним надметањем :

-Зграде угоститељства, која се налази на кп.бр. 4016/1, број зграде 1, уписана у Лист непокретности бр.280 КО  Илино, земљиште под зградом – објектом површине 0.05.69 ha, укупна корисна површина објекта 1.050,00 m2,

-Објекта других делатности, који се налази на кп.бр. 4016/1, број зграде 2, уписан у Лист непокретности бр.280 КО  Илино, земљиште под зградом – објектом површине 0.01.96 ha, укупна корисна површина објекта 166,00  m2,

-Зграде туризма, који се налази на кп.бр. 4016/1, број зграде 3, уписана у Лист непокретности бр.280 КО  Илино, земљиште под зградом – објектом површине 0.02.66 ha, укупна корисна површина објекта 427,00  m2.

Комплекс зграда издаје се ради обављања туристичко – угоститељске делатности и сл.

Комплекс зграда издаје се у закуп на временски период од 10 (десет) годинa.

II

Почетна цена закупа за комплекс зграда из чл. I ове одлуке износи 41.075,00 динара месечно.

Лицитацини корак износи 5% од почетне месечне цене закупа односно 2.054,00 динара.

Понуђач, чија понуда буде прихваћена преузима обавезу плаћања трошкова комуналних и других услуга (електричне енергије, воде, канализације и сл.)

III

           Комплекс зграда из чл. I ове oдлуке не може  се давати у подзакуп.

Закупац не може вршити адаптацију зграда без претходне сагласности закуподавца.

IV

    Понуђач, чија понуда буде прихваћена је дужан да уз потписивање уговора о закупу положи бланко меницу са меничним овлашћењем као инструмент обезбеђења плаћања будућег закупа.

Закуподавац може једнострано раскинути Уговор о закупу ако закупац не плати дуг ни у року од 15 дана од дана достављања фактуре, ако непокретност користи супротно намени предвиђеној Одлуком, ако непокретност изда у подзакуп, ако не измирује друге обавезе преузете уговором о закупу-плаћање електричне енергије и сл. а у складу са Уговором и у другим случајевима предвиђеним уговором,  Одлуком о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини Општине Бољевац и Законом о облигационим односима.

V

          Право учешћа у јавном надметању имају физичка и правна лица.

Уредна пријава садржи  следеће податке о подносиоцу пријаве:

1) за физичка лица- име и  презиме, адреса пребивалишта, матични број, број личне карте

2) за физичка лица ( предузетнике) – име и презиме власника радње,  адреса пребивалишта, извод из регистра надлежног органа,  назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), копију уговора о отварању  и вођењу рачуна код  пословне банке;

3) за правна лица – назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, оснивачки акт, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију  потврде о извршеном  евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а) и копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке;

Поред доказа из  тачке 1), 2) или 3) пријава треба садржи:

– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,

– делатност која ће се обављати,

– висину понуђене закупнине,

– изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању,

– изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза,

– доказ о уплаћеном депозиту у износу од 41.075,00 динара, који се уплаћује на жиро рачун бр. 840-730804-13, позив на број: 97 20 026; назив рачуна: депозитни рачун општине Бољевац,

–  доказ да понуђач нема дуг према буџету општине Бољевац, по основу закупа;

– доказ о уплати административне таксе у износу од 350,00 динара која се уплаћује на жиро рачун   бр. 840-742251843-73 са позивом на број 97  20 026 – приход од административне таксе, корисник – буџет општине Бољевац.

Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа.

Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 дана од дана пријема позива  закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.

Неуредне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Неуредна је понуда која не испуњава услове утврђене огласом.

Неблаговремена понуда  је понуда која није достављена  до рока прописаног огласом.

Поред неуредних и неблаговремених понуда неће се разматрати ни понуде оног понуђача који има дуг  према буџету општине Бољевац по основу закупа.

VI

            Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти до 20.11.2017. године на адресу:  Општина Бољевац – Комисији за спровођење поступка давања у закуп комплекса зграда јавним надметањем, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, са назнаком: “Пријава за учествовање по огласу за давање закуп комплекса зграда  у својини општине Бољевац,  јавним надметањем- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте неопходно је уписати: назив понуђача, адресу, матични број, ПИБ  и број телефона.

VII

            Отварање понуда ће се одржати 22.11.2017. године (среда) са почетком у 12 часова у канцеларији бр. 18 Општинске управе Бољевац.

VIII

            На основу спроведеног поступка Општинско веће донеће Одлуку о давању у закуп  комплекса зграда у насељу Ртањ најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од 15 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп.

IX

            Пословни простор се може разгледати по договору, уз претходну најаву.

Лице за контакт је Жанко Видаковић, телефон 030/ 463-412, 463-413.

XII

Оглас објавити у дневном листу, на огласној табли Општине Бољевац и на сајту Општине Бољевац.

Број:  06-125/2017-II/10.1

Бољевац, 03.11.2017. године

КОМИСИЈA:

Нели Ђорђевић – председник Комисије,

Жаклина Добрић – члан Комисије,

Наташа Грбовић – члан Комисије,

Миодраг Трифуновић – члан Комисије,

Ана Опачић – члан Комисије

Препоручујемо

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА  ДАНА 31.01.2018. ГОДИНЕ   На основу члана …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *