Важне вести
Почетна / Вести / ОДЛУКA О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКA О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу члана 6.  Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/2015, 81/2016-одлука УС), тачке 7. подтачка 33. Одлуке о  максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, број: 61/2017)  и члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, број:1/2008, 25/2015, 26/2017), Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној 01. 09. 2017. године,  доноси

ОДЛУКУ

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У

ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Овом одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време у јавном сектору – органе и службе, установе и јавна предузећа чији је оснивач општина Бољевац.

У тачки 7. подтачка 33. Одлуке о  максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину, утврђено је да општина Бољевац може имати највише 135 запослених на неодређено време.

 

Члан 2.

            Максималан број запослених у систему општине Бољевац је:

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОБЛИКА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Општинска управа Бољевац 50
2. Општинско правобранилаштво општине Бољевац 0
3. Културно – образовни центар Бољевац 7
4. Центар за социјални рад “Бољевац“ Бољевац

(за запослене који се финансирају из буџета  општине Бољевац)

2
5. Предшколска установа “Наша радост“ Бољевац 27
6. Туристичка организација општине Бољевац 2
7. Јавно комунално предузеће “Услуга“ Бољевац 47
УКУПНО: 135

Организациони облици из става 1. овог члана дужни су да изврше смањење броја запослених најкасније у року од 60. дана  од дана доношења ове одлуке.

 

Члан 3.

            Ова одлука  доставља се Министарству финансија и Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 15  дана од дана доношења.

 

Члан 4.

            Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.

Ову одлуку објавити на веб презентацији Општине Бољевац www.boljevac.org.rs .

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-109 / 2017I/8

Бољевац, 01. 09. 2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш

 

 О б р а з л о ж е њ е

 

Правни основ за доношење ове одлуке је у члану 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/2015, 81/2016-одлука УС),  према ком надлежни орган аутономне покрајине, односно скупштина јединице локалне самоуправе, на основу акта Владе, утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе.

Члан 33. истог Закона прописује да се акт Владе и одлука локалне самоуправе за 2015. годину доносе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона, а за наредне календарске године – у року од 60 дана од дана доношења прописа о буџету.

Влада Републике Србије  донела је Одлуку  о  максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Службени гласник РС“, бр. 61/2017), којом је у тачки 7. подтачка  33. утврђен број од 135 запослених на неодређено време у систему  општине Бољевац,  па се у складу са наведним и предлаже ова одлука.

Чланом 30. Закона органи надлежни за доношење одлуке о максималном броју запослених дужни су да своје одлуке доставе министарству надлежном за послове финансија и министарству надлежном за послове државне управе и локалне самоуправе у року од 15 дана од доношења одлуке, ради праћења примене и спровођења  Закона и ове Одлуке.

НАЧЕЛНИК
ОПШШТИНСКЕ УПРАВЕ

 Момира Грујо

 

Препоручујемо

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА  ДАНА 31.01.2018. ГОДИНЕ   На основу члана …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *