Важне вести
Почетна / Вести / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ

На основу члана 108. Закона о становању и одржавању зграда (“Службени гласник РС“, бр. 104/2016), члана 39. Статута општине Бољевац (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/2008, 25/2015), члана 18. Програма стамбене подршке лица без стана који је корисник права  на новчану социјалну помоћ (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 11/2017) и Листе реда првенства (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 23/2017), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 27. 07. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ

I

Додељује се стамбена подршка Спасенији Рајковић из Бољевца, ЈМБГ-2705982756015.

II

Стамбена подршка се додељује у новчаном износу од 300.000,00 динара

 III

Овлашћује се председник општине Бољевац да закључи Уговор о додели стамбене подршке, у складу са чланом 19. Програма стамбене подршке лица без стана који је корисник права  на новчану социјалну помоћ (“Службени лист општине Бољевац“, бр. 11/2017).

IV

Задужује се општински правобранилац општине Бољевац за праћење реализације  Уговора о додели стамбене подршке, као и контролу испуњености услова за доделу овог вида стамбене подршке за све време док она траје.

V

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац, на огласној табли Општине Бољевац и на сајту Општине Бољевац.

VI

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Општинском већу општине Бољевац у року од 15 дана од дана објављивања.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број:06-82 / 2017-I/11

Бољевац, 27. 07. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Слађан Ђимиш,с.р.

Препоручујемо

ПОДРШКА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

За развој спорта и омладине и подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, планирано је …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *