Важне вести
Почетна / Вести / ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15, 12/2016-аутентично тумачење), члана 4, 6. и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, брoj: 16/2016, 8/2017), члана 3. Одлуке о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Бољевац  у области јавног информисања ради информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот грађана општине Бољевац у 2018. години, бр. 06-5/2018-II/10.1 од 25.01.2018. године и члана 71. Статута општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр.1/2008, 25/2015, 26/2017 и 40/2017), Општинско веће општине Бољевац, на седници одржаној 25.01. 2018. године, расписује

 

Ј А В Н И  П О З И В

 

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ   ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ

 

Предмет конкурса

 

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бољевац у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс)  расписује се за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја. Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима које се дистрибуирају или емитују на територији општине Бољевац и од посебног су значаја за јавно информисање грађана, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.

Конкурс се расписује са циљем да медији буду средство информисања, едукације, дијалога и партиципације грађана у остваривању приоритета дефинисаних стратешким документима, као и у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана општине Бољевац:

 1. медијски садржаји који доприносе афирмацији интерактивног учешћа грађана у побољшању рада општине Бољевац;
 2. медијски садржаји значајни за привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на територији општине Бољевац;
 3. медијски садржаји из области образовања и науке који афирмишу рад образовних и научних институција општине Бољевац;
 4. медијски садржаји у области културе и очувања културног и историјског наслеђа општине Бољевац;
 5. медијски садржаји намењени младима, који промовишу стручна и научна достигнућа, здрав начин живота, ненасиље и значај спорта на територији општине Бољевац;
 6. медијски документарно – образовни садржаји у домену људских права и слобода – право на рад (програмски садржаји о родној равноправности, запошљавању, старим занатима, траженим образовним профилима, иновацијама и програмима у области запошљавања);
 7. специјализовани медијски садржај едукативног типа из области пољопривреде и руралног развоја на територији сеоског подручја општине Бољевац;
 8. специјализовани медијски садржај едукативног типа из области борбе против корупције, као и истраживачки медијски програми у области борбе против корупције;
 9. медијски садржаји значајни за очување идентитета националних мањина које живе на територији општине Бољевац;
 10. медиjски садржаји значајни за инклузију особа са инвалидитетом на територији општине Бољевац;
 11. медијски садржаји посвећени енергетици, комуналним темама, као и промовисању енергетске ефикасности и примера добре праксе на територији општине Бољевац;
 12. медијски садржаји из области јавног здравља и заштите животне средине (едукативни програми, промоција јавног здравља и заштите природних ресурса општине Бољевац);
 13. информативно – образовни медијски садржаји из области безбедности и унапређења стања безбедности на територији општине Бољевац,
 14. медијски садржаји значајни за развој туризма на територији општине Бољевац.

 

Износ средстава опредељених за конкурс

 

Одлуком о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине Бољевац  у области јавног информисања ради информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот грађана општине Бољевац у 2018. години, број: 06-.5/2018-II/10.2  од 25. 01.2018. године, и то:

–    средства у износу од 2.355.791 динара намењена су за конкурс за суфинансирање пројеката                    производње медијских садржаја из области јавног информисања

Најнижи износ средстава за суфинансиранје је 100.000 динара, а највиши 1.000.000 динара.

Право учешћа на конкурсу има:

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.

Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса.

Издавач више медија може конкурисати с једним пројектом за сваки од медија.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројекта.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација траје до 31.12.2018. године.

 

Критеријуми за оцену пројекта

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог ових критеријума, посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта:

– остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

– остваривање намене конкурса;

– усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 1. Утицај и изводљивост са становишта:

– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

– степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

– мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

– разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

– степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 1. Капацитети са становишта:

– степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

– неопходних ресурса за реализацију пројекта;

– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

– прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) ових критеријума посебно се оцењује:

1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми:

 1. кадровски потенцијал и техничка опремљеност подносиоца пројекта;
 2. искуство и континуитет у производњи медијских садржаја дефинисаних конкурсом;
 3. заступљеност медијских садржаја дефинисаних конкурсом у предложеном пројекту (дужина радио и тв програма, број страница са текстовима у новинама и на интернет порталима и сл.),
 4. реализација пројеката на територији општине Бољевац, у медијима који се могу пратити или се дистрибуирају на територији општине.

 

Пријава на конкурс

 

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу “ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА“   који је објављен  у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/2016, 8/2017) и садржи:

 1. Образац 1. Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања,
 2. Образац 1. Табела 1. Табела за пројектно суфинансирање из области јавног информисања.

Уз пријаву  подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

 1. доказ о регистрацији – фотокопију извода из АПР-а;
 2. решење о пореском идентификационом броју – фотокопију ПИБ-а;
 3. решење о регистрацији из Регистра медија  АПР-а;
 4. доказ о поседовању фреквенције за електронске медије ( дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 5. изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима;
 6. Оверена изјава/сагласност медија да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);
 7. Оверена изјава да учесник конкурса нема изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
 8. Оверену изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима;
 9. Потписану изјаву одговорног лица о броју стално запослених радника и хонорарних сарадника, са приказаном образовном структуром;
 10. Доказ о редовном измиривању обавеза према Републици Србији – Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу подношења пријаве за учешће на конкурсу;
 11. Доказ о редовном измиривању локалних изворних прихода према јединици локалне самоуправе – уверење локалне пореске администрације са наведеним измиреним обавезама закључно са месецом који претходи месецу подношења пријаве за учешће на конкурсу,
 12. кратак опис досадашње сарадње са општином Бољевац и
 13. наративни извештај о реализованим уговорима са општином Бољевац у претходним годинама.

 

Конкурс се објављује на веб-сајту Општине Бољевац www.boljevac.org.rs  и дневном листу  Тимок (Народне новине).

Пријаве се подносе у року од 20 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу Тимок.

Пријаве на конкурс подносе се Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања у штампаном облику и на ЦД-у, предајом у Општинском услужном центру општине Бољевац или поштом, на адресу: Општина Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за  суфинансирање пројеката из буџета општине Бољевац  у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години“ са назнаком „Не отварати пре завршетка конкурса“.

Комисија за доделу средстава задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, Комисија неће разматрати.

Контакт особа: Јаворка Гојковић, контакт телефони: 030 463-412, 463-413, е-маил адреса: kabinet@opstinaboljevac.rs

 

Одлука о избору пројеката

 

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и чл. 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,  Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Бољевац доноси Општинско веће општине Бољевац, а  на основу образложеног предлога  конкурсне комисије од три члана, најкасније у року од 45 дана од дана закључења конкурса.

Чланове стручне конкурсне комисије именује Председник општине Бољевац и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.             Чланови Комисије именују се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Састав Комисије објављује се на званичној интернет презентацији општине Бољевац www.boljevac.org.rs

            Позивамо  новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у  комисији да доставе предлог за чланове комисије и кратку биографију. Рок за достављање предлога за чланове  комисије, је најкасније 20 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Тимок.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет презентацији Општине www.boljevac.org.rs   и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.

У складу са одредбама члана 25. Закона, Одлука се доноси у облику решења са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. Након доношења решења, општина Бољевац закључује уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

Обавеза извештавања о реализацији пројекта

 

У складу са одредбама уговора о суфинансирању пројекта, друга уговорнa страна је обавезна да достави наративни и финансијски извештај о утрошку средстава, на обрасцу за извештај који је објављен уз Правилник  о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/2016, 8/2017), најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

Уз наративни извештај достављају се емитовани прилози у електронском облику, односно исечци из новина, публикација, копије садражаја са портала. Уз наведене прилоге, уговорна страна  је дужна да достави извештај о емитованим прилозима/објављеним новинским чланцима/објављеним текстовима на сајту  који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 1. редни број ЦД-а / исечка из новина,
 2. назив прилога / текста,
 3. тема прилога / текста,
 4. учесници прилога,
 5. емисија у којој је прилог емитован / рубрика у новинама у којој је текст објављен.

На све обавезе које нису прописане овим Конкурсом примењују се одредбе наведеног Закона и Правилника.

ЛИНКОВИ ЗА ОБРАЗЦЕ

ОБРАЗАЦ 1    ОБРАЗАЦ 1А    ОБРАЗАЦ 2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

 

Број: 06-5/2018-II/10.2

Бољевац, 25.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић

 

Препоручујемо

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА  ДАНА 31.01.2018. ГОДИНЕ   На основу члана …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *