Важне вести

ЛЕР Бољевац

Канцеларија за локални економски развој, Бољевац
 
тел/факс: +381 (0)30 463-412
Канцеларија за локални економски развој (КЛЕР) у Бољевцу основана је фебруара 2009. године на иницијативу председника општине др Небојше Марјановића, а уз помоћ Регионалне агенције за развој Источне Србије (РАРИС). 

КОНТАКТИ
тел/факс:
+381 (0)30 465-200
+381 (0)30 463-412
Љиљана Николић
Шеф КЛЕР-а
тел/факс: +381 (0)30 463-412
Јелена Цветаноска
Пoслoви припрeмe прojeктнe дoкумeнтaциje, изрaдe и мплeмeнтaциje прojeкaтa
тел/факс: +381 (0)30 463-412
Дејан Костандиновић
Систем администратор КЛЕР-а
тел/факс: +381 (0)30 463-412

Канцеларије
за локални економски развој

Данас већина успешних светских економија почива на
развијеним општинама у којима постоје службе које се плански баве израдом стратегија локалног економског развоја и његовим
одржањем, те свакодневним праћењем и пружањем подршке у свим економским
активностима у зонама сопствене одговорности.

Канцеларије за локални економски развој (КЛЕР) су не
само покретачи развоја локалних самоуправа, већ и фактори повећања
индустријског, културног и људског потенцијала целокупне Србије. Искуства
развијених европских земаља несумњиво показују да је за локални економски
развој осим повољног законског оквира, од виталног значаја и добра организација
на нивоу локалне самоуправе.

Национална агенција за регионални развој припремила
је  предлог стандардизованог сета услуга које канцеларије за локални
економски развој пружају својим корисницима, са циљем да кроз унапређење
капацитета самих канцеларија за ЛЕР и запослених у њима, створи најквалитетнију
могућу базу за успешну реализацију најширег спектра пројеката и активности
којима се, због свеобухватности њихове улоге, канцеларије за ЛЕР баве.

 

Стандардизовани сет услуга које канцеларије за локални економски
развој пружају својим корисницима

Планирање и развој

– Планирање локалног
економског развоја
– Праћење и примена стратегија и акционих планова локалног развоја
– Припрема и надзор у пројектима од значаја за локални економски развој

Саветодавна функција

– Саветовање
градоначелника, скупштина општина, општинских већа и других органа локалне
самоуправе
– Подршка процесима стратешког планирања унутар локалних самоуправа
– Дефинисање и предлагање пројеката од значаја за локални економски развој

Институционално
повезивање и комуникација

Изградња, одржавање и унапређење односа са:

– централним и
покрајинским институцијама
– другим јединицама локалне самоуправе
– регионалним развојним агенцијама
– са страним институцијама и донаторима

Промотивне активности

– Промоција локалне
самоуправе као потенцијалне инвестиционе дестинације
– Промоција локалних привредних потенцијала
– Комуникација са потенцијалним улагачима
– Активности усмерене на даље јачање и ширење постојећих пословних активности

Подршка пословној
заједници

– Пружање услуга
постојећим привредним субјектима, као и привредним субјектима у настајању
– Помоћ и подршка страним и домаћим улагачима
– Финансијске субвенције намењене привредним субјектима
– Изградња пословне инфраструктуре

Информациона улога

– Израда и одржавање
база података о привредним субјектима у региону
– Редовна анализа пословног окружења

 

Национална агенција за регионални развој руководи се
визијом равномерног економског развоја. У том смислу, подршку локалном
економском развоју пружа путем побољшања капацитета рада канцеларија за локални
економски развој. Унапређењем капацитета запослених за рад на пословима
локалног економског развоја обезбедиће се услови за интезивнију сарадњу са
сектором МСПП и квалитетнија услуга потенцијалним  инвеститорима.

Како би се унапредио капацитет запослених у КЛЕР,
Национална агенција организује стручне обуке за 4 групе развијености КЛЕР, (у
зависности од времена оснивања), као и за локалне самоуправе у којима још увек
нису формиране КЛЕР.

Неке од обука су:
– Планирање: стратешко и акционо планирање, израда и управљање пројектима,
израда пословних планова,  израда студија изводљивости
– Комуникација: вештине комуникације и представљања, јавни наступ, вертикална и
хоризонтална комуникација у државним органима
– Маркетинг и односи с јавношћу: анализа тржишта, израда маркетинг планова и
стратегија, специфичне области маркетинга, израда промотивних материјала
– Јавно заговарање (и/или лобирање)
– Извори финансирања и комуникација са финансијским институцијама и донаторима
– Јавно-приватно партнерство
– Управљање ресурсима – финансије, време и људски ресурси