Важне вести
Почетна / Е-управа / Стамбени послови

Стамбени послови

Додела станова за које Општина има право коришћења

Одељење за општу управу и скупштинске послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

На  основу Правилника о распоедели станова са којима располаже скупштина општине бољевац, по објављеном огласу се врши њихова расподела.

Потребна документација:
Документација која је потребна за пријаву наведена је у огласу приликом објављивања.
Општинска административна такса:  за захтев 80 динара.
Текући рачун:  :   840-742351843-94
Позив на број:  97 – 20026

Место предаје документације: Услужни центар
Место решавања предмета: III спрат, соба 64

Рад са странкама: 07.00-15.00
Телефон за информације: 030/463-412
Радно време Услужног центра: 07.00-15.00

 

Откуп станова од стране закупаца(некадашњих носилаца станарског права) на становима у својини Општине Бољевац

Одељење за урбанизам , грађевинарство,
инспекцијске послове и извршења

Потребна документација заједничка
за све категорије лица:
–   Захтев за откуп стана


Уговор о закупу стана који треба да гласи на име подносиоца захтева


Скица стана
– Уверење из катастра да закупац и чланови његовог домаћинства немају у својини
други стан
– Фотокопије личних карата закупца и чланова његовог породичног домаћинства
– Решење о инвалидности уколико закупац или члан породичног домаћинства има
одређену категорију инвалидности
– Изјава два сведока да лице које откупљује стан није склопило други брак
– Сагласност закупца ако захтев за откуп стана подноси члан његовог породичног
домаћинства

– Потврда о радном стажу власника стана и
брачног друга, јер ова чињеница утиче на смањење цене стана
– Доказ о плаћеној такси

За закључивање Анекса уговора о откупу стана уз захтев с позивом на број
уговора којим је откупљен стан прилажу се следећа документа:

– захтев за закључење анекса уговора о
откупу стана
– Фотокопија или оригинал признаница о уплаћеним ратама од тренутка закључења
уговора о откупу стана до дана подношења новог захтева
– Доказ о плаћеној такси

Општинска административна такса: 103 дин.
Текући рачун:   840-742351843-94
Позив на број:  97 – 20026

Место предаје документације:
Услужни центар
Место решавања предмета:
канцеларија бр.5
Телефон за информације:
030/463-653
Радно време Услужног центра:  07.00-15.00

По Одлуци о општинским административним таксама за закључивање Уговора о откупу
стана или Анекса уговора о откупу плаћа се административна такса.

Општинска административна такса: 1020,00 дин.
Текући рачун:   840-742351843-94
Позив на број:  97 – 20026

Откуп станова за које Општина има право коришћења

Одељење за општу управу и скупштинске послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација заједничка за све категорије напред наведених лица:
–   Захтев за откуп стана
– Лична изјава закупца и чланова породичног домаћинства да у својини немају други стан
– Листа за утврђивање квалитета зграде и стана
– Листа за утврђивање посебних погодности зграде или стана
– Уговор о закупу стана који треба да гласи на име подносиоца захтева
– Фотокопије личних карата закупца и чланова његовог породичног домаћинства
– Решење о инвалидности уколико закупац или члан породичног домаћинства има одређену категорију инвалидности
– Извод из матичне књиге рођених, за чланове породичног домаћинства и венчаних за закупца и његовог брачног друга
– Изјава два сведока да лице које откупљује стан није склопило други брак
– Сагласност закупца ако захтев за откуп стана подноси члан његовог породичног домаћинства
За закључивање Анекса уговора о откупу стана уз захтев с позивом на број уговора којим је откупљен стан прилажу се следећа документа:
– Фотокопија или оригинал признаница о уплаћеним ратама од тренутка закључења уговора о откупу стана до дана подношења новог захтева
– Потврда о радном стажу власника стана и брачног друга, јер ова чињеница утиче на смањење цене стана
– Доказ о плаћеној такси

Општинска административна такса: 80 дин.
Текући рачун:   840-742351843-94
Позив на број:  97 – 20026

Место предаје документације:  Услужни центар
Место решавања предмета:  ИИ спрат, соба 23
Телефон за информације:  030/463-369
Радно време Услужног центра:

По Одлуци о општинским административним таксама за закључивање Уговора о откупу стана или Анекса уговора о откупу плаћа се административна такса. Поред овог износа, плаћа се и судска такса за излазак оверитеља на терен, а према Закону о изменама и допунама Закона о судским таксама додатни износ према табели која је саставни део овог Закона, у зависности од висине откупне цене стана. За оверу Анекса уговора без дате вредности плаћа се судска такса.

 

Пренос права закупа на стану за који Општина има право располагања

Одељење за урбанизам , грађевинарство,
инспекцијске послове и извршења


Добијање сагласности за закључење уговора о закупу после смрти или исељења из
стана претходног закупца. На основу чл. 34. Закона о становању („Сл.
гласник РС“, бр. 50/92 и 26/01) члан породичног домаћинства који је
наставио да користи стан после смрти претходног закупца односно његовог исељења
из стана је обавезан да Општину Бољевац обавести о смрти претходног закупца
односно његовом исељењу најкасније у року од 60 дана.

Потребна документација:
–  Захтев за добијање сагласности за закључење уговора о закупу после смрти
или исељења претходног закупца  или његовог исељења из стана
– Уговор о коришћењу, односно закупу предметног стана
– Изводи из матичне књиге рођених и венчаних и Уверење о пребивалишту (не
старији од 6 месеци) за подносиоца захтева и за све чланове породичног домаћинства
који ће користити стан
– Доказ да је претходни закупац – носилац станарског права трајно престао да
користи стан (извод из матичне књиге умрлих, решење о додели другог стана на
коришћење…)
– Потврду скупштине/савета зграде којом се потврђује време од када је
подносилац захтева живео у заједничком домаћинству са претходним закупцем до
његовог престанка коришћења стана, као и потврду да и даље живи у том стану са
бројем чланова породичног домаћинства и време од када сваки од њих користи стан
– Оверене изјаве чланова породичног домаћинства претходног закупца који су
наведени у уговору о закупу – коришћењу стана, о томе да су сагласни да
подносилац захтева буде одређен за закупца на предметном стану
– Уверење Управе јавних прихода да подносилац захтева није порески обвезник и
по том основу не плаћа порез на закуп другог стана односно за својину на другом
стану
– Правоснажну пресуду о разводу брака претходног закупца, уколико је брак био
разведен
– Доказ о плаћеној такси

Општинска административна такса: 103 дин.
Текући рачун:  840-742351843-94
Позив на број:  97 – 20026


Место предаје документације:
Услужни центар
Место решавања предмета: канцеларија
бр.5
Рад са странкама: 07.00-15.00
Телефон за информације:
030/463- 653
Радно време Услужног центра: 07.00-15.00 

Исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија

Одељење за општу управу и скупштинске
послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
–  Захтев за исељење бесправно усељених лица
– Доказ о праву својине подносиоца захтева на стану из кога се тражи исељење
бесправно усељеног лица, односно доказ о неспорном правном интересу подносиоца
захтева за исељење
– Доказ о плаћеној такси

Општинска административна такса: .
(за подношење захтева 103 дин, за израду решења за правна лица: 1210,00 дин. а
за физичка лица: 405,00 дин)
Текући рачун:  840-742351843-94
Позив на број:  :  97 – 20026


Место предаје документације
:  Услужни центар
Место решавања предмета:
канцеларија бр.5

Рад
са странкама
: 07.00-15.00
Телефон за информације:
030/463-653
Радно време Услужног центра:
07.00-15.00

Издавање сагласности за укњижбу стана

Одељење за општу управу и скупштинске послове
Одсек за управне скупштинске и заједничке послове

Потребна документација:
–   Захтев за давање сагласности за укњижбу стана
–   Доказ о плаћеној такси

Општинска административна такса: 80 дин.
Текући рачун:  840-742351843-94
Позив на број:  97 – 20026
Место предаје документације:  Услужни центар
Место решавања предмета:  ИИ спрат, соба 23
Телефон за информације:  030/463-369
Радно време Услужног центра:  07.00-15.00