Важне вести
Почетна / Е-управа / Легализација

Легализација

Нови Закона о легализацији („Службени гласник РС“ бр. 95/5013) ступио је на снагу 01.11.2013. године.

Легализација подразумева накнадно добијање грађевинске дозволе за већ изграђени објекат и мора се правити разлика између легализације и уписа права својине на објекту. Упис права својине подразумева катастарски упис права својине на објекту са теретом односно са назнаком да је објекат грађен без дозволе. Ако власник објекта поседује грађевинску дозволу, онда се упис права својине на објекту уписује без терета.

На основу члана 40. Закона о легализацији захтеви за легализацију подносили су се у року од 90 дана од дана ступања на снагу закона, па је тај рок истекао 29.01.2014. године.

Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 11. марта 2010. године (укључујући и легализацију из 2003. и 2006. године), сматрају се захтевима у смислу овог закона и у складу са тим Одељење за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења доставило је Обавештење о допуни раније поднетих захтева и пријава за легализацију документацијом која је потребна по овом закону.

Сви подносиоци захтева дужни су да исте употпуне до 01.11.2014. године следећом документацијом:

  1. 1. Геодетски снимак;
  2. 2. Пројекат изведеног објекта у три примерка;
  3. 3. Доказ о праву коришћења, својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту;
  4. 4. Доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта (доставља се након добијања, од стране овог органа, обавештења о могућности легализације);
  5. 5. Доказ о уплати административне таксе. 
  6. 6. Уколико се у току поступка утврди да је потребно, подносилац захтева ће накнадно доставити:

Оверену сагласност власника суседног објекта ако је објекат изграђен, односно  реконструисан на удаљености од суседног објекта која је мања  од  прописаних  удаљења:

  • Оверену сагласност надлежног органа – управљача јавног добра да је предметни објекат у функцији јавне намене уколико је објекат изграђен на површинама јавне намене;
  • oверену  писмену сагласност сувласника, уколико се земљиште води на више власника;
  • Решење о промени  намене  пољопривредног земљишта – уколико је објекат  изграђен  на обрадивом пољопривредном земљишту (добија се код службе Општинске управе  Општине Бољевац);
  • Усвојен план препарцелације ако се објекат налази на две и више парцела.