Важне вести
Почетна / Вести / ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА  ДАНА 31.01.2018. ГОДИНЕ

 

На основу члана 50, 95, 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“,  број:21/16, 113/2017 и 113/2017 – др. закон), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), члана 46. став 1. тачка 7., члана 55. став 2. и члана  56. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др. Закон), члана 71 Статута општине Бољевац  („Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/2008, 25/2015, 26/2017, 40/2017) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Бољевац, бр. 06-5/2018-II од 25. 01. 2018. године, Општинско веће општине Бољевац на седници одржаној 25. 01. 2018. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

             I Орган у коме се радно место попуњава

Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра  бр.24.

             II Положај који се попуњава

Заменик начелника Општинске управе општине Бољевац  – друга група положаја, број службеника на положају: 1.

             Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; решава о правима и обавезама запослених у случајевима када се начелник Општинске управе изузима по Закону; обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе.

Услови: за заменика начелника Општинске управе, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, вештине: комуникације, организационе способности и вештине руковођења. Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у усменом разговору Конкурсна комисија и евентуално стручна лица која ће се ангажовати за потребе комисије. О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и  путем маил адресе или телефонским позивом.

              III Место рада 

Бољевац, ул. Краља Александра  бр. 24.

              IV Општи услови за положај: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

            V Трајање рада на положају

Рад на положају траје пет година.

            VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве

Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, маил адресу,  податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава мора бити својеручно потписана.

            VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09 и 145/14); диплома или уверење којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса).

За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту општине Бољевац  www.boljevac.org.rs где се иста може преузети.

 

             VIII Адреса на коју се подносе пријаве

Општинско веће општине Бољевац, ул. Краља Александра  бр. 24., 19370 Бољевац или непосредно преко писарнице Општинске управе, са назнаком „ За конкурсну комисију-Пријава за јавни конкурс за постављење заменика начелника Општинске управе – “ не отварати.“

            IX Лице које је задужено за обавештења о конкурсу у периоду од 7 – 15 часова je Александар Симић, тел: 030-463-412, 463-413, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

           X Напомене

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Бољевац.

Обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас, објавиће се у једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ЛИНК ЗА ИЗЈАВУ
(треба преузети и попунити)

 

Број: 06-5 / 2018-II/9.3

Бољевац, 25. 01. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Марјановић

 

 

Препоручујемо

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *